Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Tiesību zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Dekanāts
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Finanšu vadības katedra
Tiesību zinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Docente Anna Biksiniece Docējamie kursi:
Patērētāju interešu aizsardzība ārējā un iekšējā tirgū; Patērētāju tiesības; Saistību un lietu tiesību piemērošanas praktikums;. Civiltiesības /Saistību tiesības/; Retorikas un tiesu runa; Tiesību normu piemērošanas praktikums;

Tālrunis: 646 05930, 26334343
E-pasts: annabiksiniece@inbox.lv
Konsultācijas: Ceturtdiena 15.00-17.00 Latgales apgabaltiesā (iepriekš obligāti saskaņojot ar docētāju).

Dr.iur. asoc.prof. Andris Plotnieks Docējamie kursi:
Aktuālās tiesību metožu mācības problēmas; Tiesību normu pilnveidošanas un tiesiskās apziņas problēmas.

Tālrunis: 29217143
E-pasts: andrisplotnieks@inbox.lv
Konsultācijas: Individuāli saskaņojot ar docētāju.

Dr.iur. asoc.profesore Līga Mazure Docējamie kursi:
Civiltiesības. Vispārīgā daļa; Civiltiesības. Romiešu civiltiesību pamati; Civiltiesības. Ģimenes un mantojuma tiesības; Medicīnas tiesības; Ievads tiesību socioloģijā; Ģimenes un mantošanas tiesību problēmas, Medicīnas tiesību problēmas; Latvijas juridiskā zinātne un zinātnisko pētījumu metodika; Juridisko dokumentu izstrādāšana, valoda un juridiskā

Tālrunis: 29439403
E-pasts: liga.mazure@inbox.lv
Konsultācijas: Ceturtdiena 13.05-14.05 no 01.10.2014. (iepriekš saskaņojot ar docētāju)

Dr.iur. docente Gaļina Makarova Docējamie kursi:
Pretkorupcijas tiesības un to efektivitāte; Starptautiskā tiesiskā sadarbība un tiesību integrācijas process ES; Advokatūras tiesības. Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā. Tiesību normu piemērošanas teorija. Tiesību zinības. ES institūcijas. Darba un komerctiesības. Darba un saistību tiesības. Darba un Sociālās tiesības. Darba tiesības. Bērnu tiesību aizsardzība.

Tālrunis: 26422647
E-pasts: advokati@inbox.lv
Konsultācijas: Iepriekš saskaņojot ar docētāju.

Dr.iur.Asoc.prof. Ilona Bulgakova Docējamie kursi:
Pierādīšanas teorija un prakse kriminālprocesā; Salīdzinošās kriminālprocesa tiesības; Kriminālprocess-I; Kriminālprocess-II.

Tālrunis: 29511421
E-pasts: bulgakova@inbox.lv
Konsultācijas: Individuāli saskaņojot ar docētāju.

Dr.philos.asociētais profesors Zigurds Mikainis Docējamie kursi:
Konstitucionālās tiesības; Tiesību filozofijas un socioloģijas problēmas; Cilvēktiesību īstenošanas problēmas Latvijā (Minoritāšu valodu tiesības Eiropas Savienībā)

Tālrunis: 264675666
E-pasts: zigmik@tvnet.lv
Konsultācijas: Individuāli saskaņojot ar docētāju.

Dr.psych., asoc.profesors Aivars Buls Docējamie kursi:
Sociālā (saskarsmes) psiholoģija; Juridiskā psiholoģija; Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē; Militārās tiesības

Tālrunis: 28344022
E-pasts: aibu@inbox.lv
Konsultācijas: Individuāli saskaņojot ar docētāju.

Lektore Aija Jermacāne Docējamie kursi:
Krimināltiesības /Sevišķā daļa/; Tiesību normu piemērošanas praktikums; Juridisko kāzusu risināšanas tehnika; Profesionālā ētika.

Tālrunis: 29116276
E-pasts: aija.jermacane@tiesas.lv
Konsultācijas: Trešdiena 12.00-13.00 Rēzeknes tiesā (iepriekš obligāti saskaņojot ar docētāju).

Mag.iur. docents Artūrs Gaveika Docējamie kursi:
Muitas un robežsardzes kontroles problēmas ES; Tiesību teorija; Eiropas Savienības tiesības; Starptautiskās publiskās tiesības.

Tālrunis: 29218920
E-pasts: argavs@inbox.lv
Konsultācijas: iepriekš saskaņojot ar docētāju.

Mg.iur. docents Modris Marcinkēvičs Docējamie kursi:
Noziedzības attīstības tendences un kriminālsodu politika. Policijas tiesību problēmas; Kriminālistika; Kriminoloģija; Sodu izpildes tiesības, Policijas tiesības; Krimināltiesības un Kriminālprocess; Kriminālprocess.

Tālrunis: 20093115; 29178723
E-pasts: m013@inbox.lv
Konsultācijas: Trešdiena 13.00-14.00 209.kab.

Mg.iur. lektore Aija Kuzminska Docējamie kursi:
Vides tiesības; Starptautiskās privāttiesības; Informācijas tehnoloģiju tiesības; Vides tiesiskās aizsardzības problēmas.

Tālrunis: 29474627
E-pasts: aija.kuzminska@inbox.lv
Konsultācijas: Ceturtdiena 16.00-17.00. (iepriekš saskaņojot ar docētāju)

Mg.iur. lektore Valentīna Lohova Docējamie kursi:
Civilās tiesvedības un nolēmumu izpildes problēmas un civiltiesisko strīdu meditācija. Civilprocess.

Tālrunis: 29459542
Konsultācijas: Trešdiena 17.30 (iepriekš saskaņojot ar docētāju).

Mg.iur. lektore Inguna Tabore Docējamie kursi:
Civiltiesības. Lietu tiesības; Saistību un lietu tiesību piemērošanas praktikums

E-pasts: itabore@inbox.lv
Konsultācijas: Trešdiena 16.00 (iepriekš piesakoties pa e-pastu).

Mg.iur. lektors Aleksejs Lapsa Docējamie kursi:
Krimināltiesību aktuālie jautājumi; Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas problēmas Krimināltiesības /Vispārīgā daļa/; Tiesību filozofija; Krimināltiesību filozofija;

Tālrunis: 26702174
E-pasts: aleksejs.lapsa@inbox.lv
Konsultācijas: Piektdiena 16.30-17.30. (iepriekš saskaņojot ar docētāju)

Mg.iur. lektors Kristaps Gailis Docējamie kursi:
Cilvēktiesības. Juridisko konsultāciju praktikums.

Tālrunis: 20200707
E-pasts: kristaps.gailis@rezekne.lv
Konsultācijas: iepriekš saskaņojot ar docētāju.

Mg.oec. lektors Aivars Bernāns Docējamie kursi:
Komerctiesības

Tālrunis: 29425464
E-pasts: abernans@inbox.lv
Konsultācijas: Pirmdiena 18.10 iepriekš saskaņojot ar docētāju.

Mg.paed. lektors Andris Ušpelis Docējamie kursi:
Tiesību aizsardzības iestādes

Tālrunis: 29463032
E-pasts: ct@rezekne.lv
Konsultācijas: iepriekš saskaņojot ar docētāju.

Mg.soc.sc., mg.iur. lektore Ilga Krampuža Docējamie kursi:
Salīdzinošās administratīvās tiesības; Administratīvās tiesības; Administratīvā atbildība, Būvniecības tiesības; Darba un sociālās tiesības; Tiesību normu piemērošanas praktikums; Administratīvā procesa praktikums;

Tālrunis: 29808668
E-pasts: ahia@inbox.lv
Konsultācijas: Pirmdiena 08.30-09.30, 210.kab. (iepriekš saskaņojot ar docētāju).

Mg.soc.sc., Mg.iur. lektore Kristīne Karpoviča Docējamie kursi:
Zinātniskā darba pamati, Valsts zinātne; Juridiskās valodas kultūra; Intelektuālā īpašuma tiesības; Autortiesības; Kultūra un autortiesības; Valsts un cilvēktiesības

Tālrunis: 28334771
E-pasts: kristine.karpovica@ru.lv
Konsultācijas: Otrdiena 14.00-15.00, 209.kab.

Mg.soc.sc.docents Staņislavs Linkevičs Docējamie kursi:
Pašvaldību tiesības; Administratīvais process; Muitas tiesības; Pašvaldību tiesību problēmas

Tālrunis: 26329011
E-pasts: linsta@inbox.lv
Konsultācijas: Otrdiena 12.00-13.00 (iepriekš saskaņojot ar docētāju).


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS