Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Dekanāts
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Finanšu vadības katedra
Tiesību zinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Izdevumi

2014.gads

 1. Arbidāne, Il, Mietule, I., Silineviča I. Latgales reģiona sociāli ekonomisko procesu izpēte / Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2014. - 231 lpp.
2013.gads
 1. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tautsaimniecības attīstība : problēmas un risinājumi : studentu un docetāju 14. zinātniski praktiskā konference 2012. gada 29. maijs; rakstu krājums / Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Finanšu vadības katedra. Uzņēmējdarbības vadības katedra. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2013. - 243 lpp. ISBN 9789984441139.
 2. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas un vadības katedra. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi : studentu un docētāju 15. zinātniski praktiskās konferences 2013.gada 30.maijs rakstu krājums / Rēzeknes augstskola. Ekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības vadības katedra. Finanšu vadības katedra; atb. par izd. Daina Znotiņa. - Rēzekne : RA izdevniecība, 2013. - 383 lpp. ISBN 9789984441344.
2011.gads
 1. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 36 lpp. ISBN 9789984440590
 2. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi bakalaura darbu/ diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne: RA Izdevniecība, 2011. - 41 lpp. ISBN 9789984440606
 3. Puzule A., Znotiņa D., Silineviča I., Mietule I., Arbidāne I. Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. - Rēzekne :RA Izdevniecība, 2011. - 38 lpp. ISBN 9789984440613
 4. Rēzeknes Augstskola. Ekonomikas fakultāte. Tautsaimniecības attīstība : problēmas un risinājumi : studentu un docētaju 13. zinātniski praktiskā konference 2011.gada 1.jūnijs ; rakstu krājums. / RA Ekonomikas un vadības fakultāte. Finanšu vadības katedra; atb.par izd.: D.Znotiņa; red. S.Laizāne. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2011. - 274 lpp. ISBN 9789984440781.
2010.gads
 1. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 11.zinātniski praktiskā konference 2009.gada 28.maijs rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2010. – 156 lpp.
2009.gads
 1. Arbidāne I., Kotāne I., Liepiņa R., Silineviča I. Tūrisma analīze 3.daļa Tūrisma uzņēmumu analīze. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2009. – 184 lpp.
2008.gads
 1. Silineviča I., Caune E., Sprūžs J. Tūrisma produkts II daļa. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2008.
 2. Silineviča I. Tūrisma analīze.- Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2008.
 3. Strazdiņa V., Ozola I. Semināri un praktiskie darbi studiju kursā “Pakalpojumu uzņēmējdarbības vadība”. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2008.
 4. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risisnājumi: studentu un docētāju 9.zinātniski praktiskā konference 2007.gada 6.jūnijs rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2008.-220 lpp.
 5. Strazdiņa V., Spīča I. Tirdzniecības uzņēmējdarbība. – Rēzekne: RA Izdevniecība, 2008. – 236 lppp.
2007.gads
 1. Strazdiņa V., Silineviča I. Metodiskie norādījumi studiju darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2007.-20 lpp.
 2. Silineviča I. Gaile J. Tūrisma produkts I daļa. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2007.
2006.gads
 1. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 7.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2006. – 184 lpp.
2005.gads
 1. Strazdiņa V., Silineviča I. Bakalura darbu un diplimdarbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. - Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2005. – 36 lpp.
 2. Strazdiņa V., Silineviča I. Maģistra darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. - Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2005. – 28 lpp.
 3. Krūze M. Uzturzinātne. Metodiskie mteriāli. - Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2005. – 36 lpp.
2004.gads
 1. Ozoliņa Nucho A., Vidnere M. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. – R.: Biznesa Partneri, 2004.-255 lpp.
 2. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi.// Studentu un docētāju 5.zinātniski praktiskās conferences rakstu krājums. – Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2004. – 148 lpp.
 3. Jonāne D. Uzņēmējdarbības uzsākšana un biznesa plāna izstrāde. Mācību līdzeklis. - Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2004. – 48 lpp.
2003.gads
 1. Vidnere M. Intervēšanas prasmes. – R., RAKA, 2003.-85 lpp.
 2. Ņikitina V. Makroekonomika. Metodiskais materiāls nepilna laika ekonomikas studiju programmas studentiem. –Rēzekne: RA -107 lpp.
 3. Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi: studentu un docētāju 4.zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums. – Rēzekne: RA Ekonomikas fakultāte, 2003. – 61 lpp.
2002.gads
 1. Vidnere M. Garīgās veselības veicināšana.// Sērija "Psiholoģijas izglītībai" – "RAKA" 2002.gads 105 lpp.
 2. Užga – Rebrovs O. Verojatnij vivod v intelektualjnih sistemah. Rīga, RTU, 2002, 216 c. (līdzautorībā ar A. Borisovu un K. Savčenko).
 3. Ņikitina V. Ekonomikas pamati –R.: Jumava, 2002. (ar līdzautoriem)
 4. Ņikitina V. Makroekonomika - R.: Kamene, 2002. (līdzaut.M.Šenfelde, I.Lapiņu).
 5. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedras zinātnisko rakstu krājums I.Silinevičas redakcijā. – Rēzekne, RA, 2000. – 111 lpp.
2001.gads
 1. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati I.Silinevičas redakcijā. – Rēzekne, RA, 2001.
2000.gads
 1. Vidnere M., Nucho A.O. Latvian survivors of Departation.- R., RAKA, 2000.- 32 lpp.
 2. Vidnere M., Nucho A.O. Iztēles psiholoģija. – R., AGB, 2000.-165 lpp.
 3. Vidnere M., Garleja R. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. – R., RAKA, 2000.-264 lpp.
 4. Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedras zinātnisko rakstu krājums I.Silinevičas redakcijā. – Rēzekne, RA, 2000. – 95 lpp.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS