Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dabas un inženierzinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Projekti
Aktivitātes

Inženieru fakultāte
Dekanāts
Datorzinātņu un matemātikas katedra
Dabas un inženierzinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Dipl.inženieris, viesdocents Andrejs Kuzmins Docējamie kursi:
Dzelzsbetona un akmens konstrukcijas

E-pasts: Andrejs.Kuzmins@ru.lv

Dr.biol., docente Rasma Tretjakova Docējamie kursi:
Mikrobioloģiskais piesārņojums, tā kontrole, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Attīstības fizioloģija un ģenētikas pamati, Vides zinātnes pamati, Vides aizsardzība, Mikrobioloģija un biotehnoloģijas, Bioindikācijas metodes vides inženierzinātnē, Medicīnisko zinātņu pamati un pirmā medicīniskā palīdzība, Veselības kultūra, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija

Tālrunis: 29423629
E-pasts: Rasma.Tretjakova@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 11.30-12.15

Dr.habil.geol., viesprofesors Gotfrīds Noviks Docējamie kursi:
Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija, Vides inženierzinātnes integrālais speckurss, Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts, Vides inženierģeoloģija, Degradēto teritoriju atjaunošana, Ekotehnoloģijas pamati, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija

Tālrunis: 28319656
E-pasts: Gotfrids.Noviks@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena 13.00-16.00

Dr.habil.sc.ing., viesprofesors Egons Lavendelis Docējamie kursi:
Mehānika I, Mehānika II

Konsultācijas: Individuāli

Dr.sc.ing., asoc.profesors Andris Martinovs Docējamie kursi:
Vides inženierzinātnes integrālais speckurss, Elektroapgāde, Termodinamika un siltumtehnika, Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas, Fizika, Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana, Mehānika, Ražošanas procesu automatizācijas sistēmu programmēšana, Plūsmu mehānika un hidraulika, Materiālzinības, Tērpu kolekciju un tehnoloģisko procesu projektēšana, Materiālu fizika un bionika, Elektrotehnika, Elektrotehnika un elektronikas pamati, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana, Būvfizika, Datorprogrammas inženiermehānikā, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Materiālmācība, Cietvielu fizika ar materiālmācības pamatiem

Tālrunis: 28325519
E-pasts: andris.martinovs@ru.lv
Konsultācijas: trešdiena 17.40-19.20

Dr.sc.ing., prof. Edmunds Teirumnieks Docējamie kursi:
Antropogēno resursu pārstrādāšanas un utilizācijas inženiertehniskie pamati, Cieto un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Tālrunis: 20225595
E-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena 15.45-16.35

Dr.sc.ing., viesdocents Edgars Čubars Docējamie kursi:
Ekotehnoloģijas pamati

E-pasts: Edgars.Cubars@ru.lv

Dr.sc.ing., viesdocents Ziedonis Miklašēvičs Docējamie kursi:
Mežu resursu ilgtspējīgās izmantošanas tehnoloģijas

E-pasts: Ziedonis.Miklasevics@ru.lv

Mg. paed., lektors Vitālijs Ciganskis Docējamie kursi:
Metāla konstrukcijas, Tehniskā grafika, Konstruēšanas pamati, Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Būvmehānika, Detaļu precizitāte un standartizācija

E-pasts: Vitalijs.Ciganskis@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena, trešdiena 9.00-9.45

Mg.biol., viesdocente Ērika Ruskule Docējamie kursi:
Vides monitoringa sistēmas, Vides tiesības un likumdošana, Ietekmes uz vidi novērtējums, Vides ekonomika, Kompleksās vides monitoringa sistēmas un ĢIS

E-pasts: erika.ruskule@rezekne.vvd.gov.lv
Konsultācijas: INDIVIDUĀLI

Mg.chem., lektore Ērika Teirumnieka Docējamie kursi:
Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, Būvķīmija, Fizikālā un koloidālā ķīmija inženierzinātnēs, Materiālzinības, Organiskā un analītiskā ķīmija, Vides ķīmija un kontrole, Materiālmācība, Vides aizsardzības pamati

Tālrunis: 26443015
E-pasts: Erika.Teirumnieka@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena 14.00-15.00

Mg.chem., viesasistente Inese Bernāne Docējamie kursi:
Organiskā un analītiskā ķīmija, Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, Fizikālā un koloidālā ķīmija inženierzinātnēs, Materiālzinības

Tālrunis: 28327234, 26365562
E-pasts: Inese.Bernane@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 9.00-10.00

Mg.oec., vieslektors Pāvels Narica Docējamie kursi:
Elektroapgāde, Uzņēmumu enerģētika un energoapgāde, Elektrotehnika un elektronikas pamati, Fizika, Metroloģijas pamati, Standartizācija un patentēšana, Elektrotehnika, Elektrotehnika un elektronikas pamati, Energoelektronika, Būvfizika

Tālrunis: 29273276
E-pasts: Pavels.Narica@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena 17.30-19.00

Mg.paed., vieslektore Ināra Laizāne Docējamie kursi:
Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Dabas zinību saturs un mācīšanas metodika, Vispārīgā ekoloģija, Vides aizsardzība, Dabas resursi un dabas saimniecības tehnoloģijas, Sociālā ekoloģija, Vides aizsardzības pamati, Ekoloģiskā higiēna

E-pasts: Inara.Laizane@ru.lv
Konsultācijas: 04.09., 11.09., 02.10., 09.10., 30.10., 06.11. – plkst.14.00-15.00; 27.11., 04.12., 11.12., 18.12. – plkst.11.30-13.30

Mg.sc.env., lektors Staņislavs Pleikšnis Docējamie kursi:
Būvdarbu tehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Koka un sintētisko materiālu konstrukcijas, Būvju konstrukcijas un materiāli, Būvmateriāli, Ģeodēzijas praktikums, Būvmateriāli un saistvielas

Tālrunis: 29588924
E-pasts: Stanislavs.Pleiksnis@ru.lv
Konsultācijas: trešdiena 15.45-17.00

Mg.sc.env., viesasistente Sintija Augule Docējamie kursi:
Būvķīmija, Vides ķīmija un kontrole, Būvmateriāli

Tālrunis: 26420456
E-pasts: sintija.augule@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena 14.00-15.00

Mg.sc.env., vieslektors Ivars Jurčs Docējamie kursi:
Darba aizsardzība, Darba aizsardzība un ergonomika, LR darba aizsardzības sistēma, Civilā aizsardzība, Darba un civilā aizsardzība

Tālrunis: 22038024
E-pasts: Ivars.Jurcs@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 15.30-16.30

Mg.sc.env., vieslektors Andris Skromulis Docējamie kursi:
Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas

Tālrunis: 22011199
E-pasts: andris.skromulis@inbox.lv
Konsultācijas: INDIVIDUĀLI

Mg.sc.env., vieslektors Artūrs Mortuzāns Docējamie kursi:
Būvmašīnas, Būvdarbu tehnoloģija, Ceļi un tilti, Inženierģeoloģija un grunts mehānika

Konsultācijas: Artūrs Mortuzāns

Mg.sc.env.,Mg.geogr., lektors Ivars Matisovs Docējamie kursi:
Demogrāfija un iedzīvotāju ģeogrāfija, Fiziskās ģeogrāfijas pamati, Pasaules reģionālā ģeogrāfija, Ģeogrāfijas pamati, Vides ģeogrāfija, Ainavu zinātne, Ainavu ģeogrāfija, Klimatoloģija un meteoroloģija, Inženiertehnisko pētījumu tehnoloģijas, Meža resursi un mežsaimniecības tehnoloģijas, Pilsētu ekoloģija, Fiziskās ģeogrāfijas praktikums, Ģeoloģija un ģeomorfoloģija, Pasaules reliģiju vēsture un ģeogrāfija, Pilsētvides inženiertehniskā aizsardzība

Tālrunis: 26453990
E-pasts: Ivars.Matisovs@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena 16.00-17.00

Mg.sc.ing., vieslektors Dainis Kļaviņš Docējamie kursi:
Mikroprocesoru programmēšana, Robotu tehnika, Mikroprocesoru tehnika, Robotu vadības sistēmas, Telekomunikāciju sistēmas, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana

Tālrunis: 20228868
E-pasts: Dainis.Klavins@ru.lv
Konsultācijas: 19.09., 26.09., 10.10., 17.10., 31.10., 07.11., 12.12., 19.12. – plkst.17.40-18.40

Viesasistente Sanita Šalkovska Docējamie kursi:
Automātiskā vadība un regulēšana

E-pasts: Sanita.Salkovska@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 16.00-17.00

Viesdocents Aleksejs Avots Docējamie kursi:
Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Ūdensvadi un kanalizācija, Būvprojektēšana, Apkure, ventilācija un gāzes apgāde, Ražošanas objektu projektēšanas pamati, Ēku, ūdens padeves un pazemes būvju projektēšana, Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas, Vides aizsardzības objektu projektēšanas pamati, Ģeodēzijas pamati, Ekoloģiskā būvniecība, Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas, Ģeodēzija, Ģeodēzijas praktikums, Kartogrāfija un topogrāfija, Projektu vadīšana un vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšana

Tālrunis: 29295283
E-pasts: Aleksejs.Avots@inbox.lv
Konsultācijas: trešdiena 17.20-18.20

Vieslektors Andris Igavens Docējamie kursi:
Tehniskā grafika, Metālapstrādes CNC darbgaldu programmēšana, Datorprogrammas inženiermehānikā, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Metālapstrādes tehnoloģijas, CAM tehnoloģijas

E-pasts: Andris.Igavens@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena 8.00-9.00

Vieslektors Guntars Romančuks Docējamie kursi:
AutoCAD projektēšana

Tālrunis: 26339679
E-pasts: Guntars.Romancuks@ru.lv
Konsultācijas: individuāli

Vieslektors Guntis Kolčs Docējamie kursi:
Datorvadības sistēmu projektēšana, Robotikas praktikums, Datorvadības sistēmas

E-pasts: Guntis.Kolcs@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 11.30-13.10


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS