Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dizaina un amatniecības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Studiju programmas
Interjera dizains
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mag.paed.,Mg.art., Mg. design lektore Diāna Apele

E-pasts: diana.apele@ru.lv
Studiju programmas kods: 42214
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 23.05.2019
Licences termiņš: no 21.02.2008 līdz 23.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds mākslā un interjera dizainera kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomprojekts
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 4.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās un humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, piemēram,

Mākslas filozofija, Personāla vadība un saskarsme, Svešvalodas, Estētika, Socioloģija, Uzņēmējdarbības pamati, Mākslas menedžments u.c.

 

Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas priekšmetu apguvi. 

Nozīmīgākie studiju kursi:

Mākslas vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Telpas uztvere, Koloristika, Interjera stili, Grafiskās programmas (ArchiCad, Photoshop u.c.), Dizains un bionika, Interjera attēlošanas grafiskie paņēmieni u.c.

 

Profesionālās specializācijas kursi saistās ar specialitātes apguvi. 

Nozīmīgākie studiju kursi:

Zīmēšana, Gleznošana, Interjera projektēšana un ergonomika, Materialmācība un apdares tehnoloģijas, Maketēšana, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Arhitektūras pamati, Telpisko objektu projektēšana u.c.

 

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Tekstildarbi interjerā, Vizuālā tēla veidošana, Fitodizains, Savrupmājas dārza projektēšana u.c.

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās;
  • strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas interjera mākslas jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

1. Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika;

2. Iestājpārbaudījums kompozīcijā

 

Uzņemšanas prasības
  1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību Kultūras vēsturē/ Kulturoloģijā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts;
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  4. Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS