Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Dr. hist. vad.pētn. viesprof. Aleksandrs Ivanovs Docējamie kursi:
Arhīvniecība Arhīvzinātne un tās aktuālās problēmas Pētnieciskā darba metodoloģija un metodika Historiogrāfija Arheogrāfija

Tālrunis: 28276964
E-pasts: Aleksandrs.ivanovs@du.lv
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Dr.hist. profesors, vad.pētn. Vladislavs Malahovskis Docējamie kursi:
Latvijas vēsture Latgales vēsture Mākslas vēsture Reliģiju vēsture Igaunijas un Skandināvijas reģiona vēsture Latvijas un Latvijas parlamentārisma vēsture Reliģiju vēsture un ģeogrāfija

Tālrunis: 29140983, 64625218
E-pasts: vladism@inbox.lv
Konsultācijas: pirmdien, plkst. 13.05. –14.00.

Dr.hist. viesdoc. Kaspars Zellis Docējamie kursi:
Avotmācība Jauno laiku vēsture Latvijas politiskā vēsture

Tālrunis: 29393771
E-pasts: Kaspars.Zellis@inbox.lv
Konsultācijas: otrdien, 2.ned. 13.30. – 14.00.

Dr.philol. asoc.prof., vad.pētn. Olga Senkāne Docējamie kursi:
Ievads ārzemju literatūras vēsturē Virzieni un žanri 19. gs. un 20. gs. mijas latviešu literatūrā Virzieni un žanri latviešu literatūrā 20. gs. 20.–30.gados Virzieni un žanri latviešu pirmsnacionālajā literatūrā un nacionālās literatūras sākumos (16. gs. 2. puse – 19. gs. 80. gadi) Režijas pamati Modernisms Retorika Jaunākās tendences prozas teorijā Drāmas teksta recepcija: teorija un prakse

Tālrunis: 64605302
E-pasts: nikola7@inbox.lv
Konsultācijas: pirmdien, plkst. 16.00.–17.00.

Dr.philol. asoc.prof., vad.pētn. Angelika Juško-Štekele Docējamie kursi:
Aktuālas problēmas literatūras teorijā Kultūrantropoloģija Latviešu folklora un mitoloģiskie priekšstati Bērnu folklora Mīts–literatūra–folklora

Tālrunis: 64624533, 29392129
E-pasts: Angelika.Jusko-Stekele@ru.lv
Konsultācijas: trešdien, plkst. 9.00.– 9.30.

Dr.philol. asociētā profesore, vadošais pētnieks Sanita Lazdiņa Docējamie kursi:
20. gs. tendences valodniecībā Aktuālās problēmas valodniecībā Lietišķā valodniecība Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā ES valodu politika Valoda un komunikācija Skolas un pieejas valodniecības vēsturē

Tālrunis: 26442060
E-pasts: sanita.lazdina@ru.lv
Konsultācijas: otrdien, plkst. 13.10. –14.00.

Dr.philol. pētn., viesdoc. Sandra Ratniece Docējamie kursi:
Virzieni un žanri latviešu literatūrā 20. gs. 40.–80. gados Ievads literatūrzinātnē un literatūras vēstures pētniecībā Literatūra un citas mākslas nozares

Tālrunis: 26307672
E-pasts: sandra_rat@inbox.lv
Konsultācijas: 31.okt. 11.00-12.00; 14.nov. 11.00-12.00; 12.dec. 11.00-12.00

Dr.philol. profesore, vad.pētn. Ilga Šuplinska Docējamie kursi:
20. gs. pētniecības metodes literatūrā Literāra teksta analīze Filoloģijas pētījuma metodoloģija Jaunākā latviešu un latgaliešu literatūra Baltu literatūra Postmodernisms Latgaliešu literatūra Latgaliešu literatūras mācīšanas metodoloģija Kultūras projekti

Tālrunis: 64625841
E-pasts: Ilga.Suplinska@ru.lv
Konsultācijas: trešdien, plkst. 13.00. –13.30.

Dr.philol. vad.pētn.viesdoc. Ingars Gusāns Docējamie kursi:
Sengrieķu valoda Antīkā literatūra Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā Datorlingvistika Latīņu valoda Valodas datorrīki un programmas

Tālrunis: 25901043
E-pasts: Ingars.Gusans@ru.lv
Konsultācijas: pirmdien, plkst. 13.10. –13.40.

Mg.arhiv., mg.oec. vieslekt. Vita Kravčenko Docējamie kursi:
Dokumentu pārvaldība Dokumentu sistematizācija

Tālrunis: 64625068
E-pasts: Vita.Kravcenko@ru.lv
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Mg.hist. lektors Pēteris Kivrāns Docējamie kursi:
Aizvēsture un seno laiku vēsture Vēstures palīgzinātnes Politoloģija Latgales agrārā vēsture Globalizācijas procesi pasaulē Arhīvi Latvijā un pasaulē Latvijas varas pārvaldes tiesību vēsture Vēstures palīgdisciplīnas Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē Tiesību vēsture Latvijas tiesību vēsture Ārvalstu tiesību vēsture

Tālrunis: 28338001, 64625218
E-pasts: kivraans@inbox.lv
Konsultācijas: pirmdien, plkst. 15.45. –16.30.

Mg.paed., Mg.hist.lekt. Inese Brīvere Docējamie kursi:
Kultūras vēsture Latvijas kultūras vēsture Latgales kultūras vēsture Krievijas kultūras vēsture Muzejs kultūrvēsturiskā vidē Kultūra laikmeta zīmēs un simbolos

Tālrunis: 64625218, 26727497
E-pasts: brive@mail.lv
Konsultācijas: trešdien, plkst. 10.45 – 11.20

Mg.paed.; Mg.hist. vieslektore Valda Čakša Docējamie kursi:
Ētiskās domas vēsture Ētika laikā un telpā Profesionālā ētika Kristīgā ētika Ievads kultūras teorijā Ievads vēstures filozofijā Ievads vēstures zinātnē Ebreji Latvijā/Latgalē: holokausts Mediju analīze un kritika Muzejmācība un muzeja darba prakse Sociālā atmiņa vēsturē Kulturoloģija Starpkultūru komunikācija Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika Vēstures un kulturoloģijas mācīšanas metodika

Tālrunis: 26493004, 64625218
E-pasts: caksa@tvnet.lv
Konsultācijas: ceturtdien, plkst. 13.05. –14.00.

Mg.paed.vieslekt. Veronika Korkla Docējamie kursi:
Filozofija Izglītības filozofija Socioloģija Estētika Ētika, estētika Mākslas filozofija, socioloģija un estētika Filosofiskās domāšanas attīstīšana diskusijās izglītības procesā Pasaules un sabiedrības izpētes problēmas

Tālrunis: 26397500
E-pasts: veronika.korkla@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdien, plkst. 14.00.–15.00.

Mg.philol. lektore, pētnieks Antra Kļavinska Docējamie kursi:
Morfēmika Morfoloģija Lietuviešu valoda Etnolingvistika Tulkošanas teorija un metodika Latviešu valodas vēsturiskā gramatika

Tālrunis: 28357259
E-pasts: antraklavinska@inbox.lv
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Mg.philol. vieslekt. Iveta Dukaļska Docējamie kursi:
Kultūras projektu vadība

Tālrunis: 29336118
E-pasts: iveta.dukalska@ru.lv
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Mg.philol.zinātniskais asistents Solvita Pošeiko Docējamie kursi:
Psiholingvistika Ievads valodniecībā Ievads baltu filoloģijā Fonētika

Tālrunis: 28334012
E-pasts: solvita.poseiko@gmail.com
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Mg.philol.zinātniskais asistents Sandra Murinska-Gaile Docējamie kursi:
Reklāmas teksta analīze Mediju praktikums Sabiedriskās attiecības Komunikācijas tehnoloģijas

Tālrunis: 26156880
E-pasts: Sandra.Murinska@ru.lv
Konsultācijas: saskaņojot ar docētāju

Mg.philol.zinātniskais asistents Sandra Ūdre Docējamie kursi:
Leksikoloģija Latgaliešu literārā valoda Latgaliešu valodas mācīšanas metodika Sintakse

Tālrunis: 29321825
E-pasts: sandraiudrei@inbox.lv
Konsultācijas: ceturtdien, plkst. 12.00. –12.30.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS