Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Projekti
Līdzdalība starptautiskajos projektos 2011./2012.st.g.
 • ESF projekts Nr.2009/0227/1DP/ 1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (zin. vad. I. Šuplinska (2009–2011), zin. vad. S. Lazdiņa (2011–2012), izpildītāji: asoc. prof. I. Šuplinska, asoc.prof. S. Lazdiņa, asoc.prof. A.Juško-Štekele, asoc.prof. O.Senkāne, doc.I.Gusāns, doc. V.Malahovskis, lekt. A.Kļavinska, zin. asist. S.Pošeiko, zin. asist.S.Murinska, zin. asist.S.Ūdre, vieslekt. V.Čakša, maģistri – I. Belasova, A. Briška, I. Ločmele, I. Kaļva), 12.2009. –11.2012.
 • LLIII-207  “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia” (HipiLatLit), (vad. A. Briška, izpildītāji: viesprof. L.Leikuma, viesl. L.Bernāne), 03.01.2010.–03.01.2012.
 •  Tempus projekts NMPLIS, “New Masters Programme in Library and Information Science” Projektu administrē Lielbritānija un Armēnija. (doc. I. Gusāns, lekt. V. Korkla), 01.01.2009.–01.01.2012.
 •  Frīdriha Eberta fonda projekts „Holokausta atmiņas kultūra Latgales reģiona izglītības iestādēs un etniskajās grupās” (asoc. prof. O. Senkāne), 12.2009.–12.2011.
 •  „3M Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries” (NordForsk.) https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/3M (asoc. prof. S. Lazdiņa, zin. asist. S.Murinska, zin. asist. S.Pošeiko), 2009.–2011.

 

Līdzdalība valsts un reģionālās nozīmes projektos 2011./2012.st.g.
 • Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, apakšprojekts “Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” (koordinatore: asoc.prof. I.Šuplinska, izpildītāji: asoc.prof. A.Juško-Štekele, zin. asist. S.Ūdre), 2009–2013.
 • R.Mūkam veltīto radošo darbu konkurss (asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studējošie (2)), 01.2012.
 • Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures olimpiāde (asoc.prof. I. Šuplinska, zin.asis. S. Ūdre, 4 akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti kā olimpiādes dalībnieki ), 01.04.2012.–01.05.2012.
 •  VKKF Diska „Ondrupinis roksti” izdošana (asoc.prof. I. Šuplinska ,asoc. prof. A. Juško-Štekele,  15 akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti), 09.2011.–03.2012
 •  VKKF „Laika i myuža roksti”, veļtejums O.Rupaiņam 105 gadu atcerē (asoc.prof.I.Šuplinska), 09.2011.–03.2012.

 

Līdzdalība starptautiskajos projektos 2011./2012.st.g.
 • ESF projekts Nr.2009/0227/1DP/ 1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071 „Teritoriālās identitātes lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (zin. vad. I. Šuplinska (2009–2011), zin. vad. S. Lazdiņa (2011–2012), izpildītāji: asoc. prof. I. Šuplinska, asoc.prof. S. Lazdiņa, asoc.prof. A.Juško-Štekele, asoc.prof. O.Senkāne, doc.I.Gusāns, doc. V.Malahovskis, lekt. A.Kļavinska, zin. asist. S.Pošeiko, zin. asist.S.Murinska, zin. asist.S.Ūdre, vieslekt. V.Čakša, maģistri – I. Belasova, A. Briška, I. Ločmele, I. Kaļva), 12.2009. –11.2012.
 • LLIII-207  “Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia” (HipiLatLit), (vad. A. Briška, izpildītāji: viesprof. L.Leikuma, viesl. L.Bernāne), 03.01.2010.–03.01.2012.
 •  Tempus projekts NMPLIS, “New Masters Programme in Library and Information Science” Projektu administrē Lielbritānija un Armēnija. (doc. I. Gusāns, lekt. V. Korkla), 01.01.2009.–01.01.2012.
 •  Frīdriha Eberta fonda projekts „Holokausta atmiņas kultūra Latgales reģiona izglītības iestādēs un etniskajās grupās” (asoc. prof. O. Senkāne), 12.2009.–12.2011.
 •  „3M Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries” (NordForsk.) https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/3M (asoc. prof. S. Lazdiņa, zin. asist. S.Murinska, zin. asist. S.Pošeiko), 2009.–2011.

 

Līdzdalība valsts un reģionālās nozīmes projektos 2011./2012.st.g.
 • Valsts pētījumu programma “Nacionālā identitāte”, apakšprojekts “Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” (koordinatore: asoc.prof. I.Šuplinska, izpildītāji: asoc.prof. A.Juško-Štekele, zin. asist. S.Ūdre), 2009–2013.
 • R.Mūkam veltīto radošo darbu konkurss (asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studējošie (2)), 01.2012.
 • Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures olimpiāde (asoc.prof. I. Šuplinska, zin.asis. S. Ūdre, 4 akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti kā olimpiādes dalībnieki ), 01.04.2012.–01.05.2012.
 •  VKKF Diska „Ondrupinis roksti” izdošana (asoc.prof. I. Šuplinska ,asoc. prof. A. Juško-Štekele,  15 akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti), 09.2011.–03.2012
 •  VKKF „Laika i myuža roksti”, veļtejums O.Rupaiņam 105 gadu atcerē (asoc.prof.I.Šuplinska), 09.2011.–03.2012.

 

Līdzdalība starptautiskajos projektos 2010./2011.st.g.

Eiropas Komisijas projekta „Latvija – vienlīdzība dažādībā IV” (Latvijas valsts ar Eiropas Komisiju noslēgts granta līgums Nr. VS/2008/0514) apakšprojekts „Apmācības skolotājiem „Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija”” (asoc. prof. O. Senkāne, asoc.prof.V.Tēraudkalns)

Tempus  NMPLIS, „New Masters Programme in Library and Information Science” (doc. I.Gusāns)

„Intercompetence and Dialoge through Literature” (I. Gusāns, A. Juško-Štekele, S. Lazdiņa), finansē EACEA, Comenius.

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie  un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona  attīstībā”  (I.Šuplinska, I.Gusāns, A.Kļavinska, S.Lazdiņa, V.Malahovskis u.c.), 85% ESF finansējums, 15% valsts budžeta finansējums.

ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību prkšmetu iepedagogu kompetences paaugstināšana. 2009/02274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003 (lekt. P.Kivrāns)

Līdzdalība Midleseksas universitātes Eiropas savienības Tempus programmā Arhivistikas attīstības jautājumi postsociālisma valstīs (prof. K.Počs, doc. I.Gusāns, lekt. V.Korkla)

 

Līdzdarbība starptautiskajos projektos 2009./2010. st.g.

„Intercompetence and Dialoge through Literature” (I. Gusāns, A. Juško-Štekele, S. Lazdiņa), finansē EACEA, Comenius.

„Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie  un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona  attīstībā”  (I.Šuplinska, I.Gusāns, A.Kļavinska, S.Lazdiņa, V.Malahovskis, V.Korkla u.c.), 85% ESF finansējums, 15% valsts budžeta finansējums.

 

Līdzdarbība starptautiskajos projektos 2008./2009. st.g.
 • IDial „Intercompetency and Dialogue through Literature” (I. Šuplinska, A. Juško-Štekele, S. Lazdiņa, I. Gusāns) 2008.XII-2010 metodisko materiālu izstrāde, finansē ESS
 • “New Learners in the New Europe” LINGUA2 (S.Lazdiņa, I.Šuplinska) 2006.I – 2008. XII uzdevumu rediģēšana, pilotēšana, finansē Socrates Erasmus
 • “Vācu, latviešu, krievu, ebreju atmiņas vietas Latvijā” (O. Senkāne). 2008.IV-XII individuālais pētījums, finansē Konrada Adenauera fonds sadarbībā ar Dialogi.lv
 • LZP projekts “Izglītības filosofiskā problemātika. Kritēriji pētījumiem pedagoģijā un izglītībā”, 2006.g.-2009.g., dalībniece – Veronika Korkla

 

Līdzdalība reģionālas nozīmes projektos 2010./2011. st.g.

Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte projekts „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā” (asoc.prof. I.Šuplinska, asoc.prof. A.Juško-Štekle)

Diska „Cyblys meiklis” izdošana (vad. A.Juško-Štekele)

R.Mūkam veltīto radošo darbu konkurss (asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studējošie)

„M.Andžānei - 100” (vad.I.Šuplinska, 25 akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti, doc.I.Gusāns).

R.Mūkam veltīto radošo darbu konkurss (asoc.prof. A.Juško-Štekele, 1.kursa akadēmiskās maģistra studiju programmas „Filoloģija” studējošie).

Cilvēks un kultūra apkārtējās vides kontekstā Latvijas aizvēstures senākajos posmos. (doc. I.B.Loze)

DU Latgales Pētniecības institūta projekts “Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā”. IZM, granta Nr.5-20/07.10 Apakštēma: B.Brežgo zinātnisko rakstu izdošanas koncepcijas izstrāde (lekt. P.Kivrāns)

 

Līdzdalība reģionālas nozīmes projektos 2009./2010. st.g.

„Valoda un vide, 6.etaps” (S.Lazdiņa, H.F.Martens A.Juško-Štekele), finansē valsts pētījumu programma  Letonika.

„Latgales novada mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma izpēte un popularizēšana” (O. Senkāne, S.Lazdiņa, I.Šuplinska, S.Laizāne, 1. kursa filologi), RA grants.

 

Līdzdalība reģionālas nozīmes projektos 2008./2009. st.g.
 • Valoda un vide, 5.etaps (I. Šuplinska, S. Lazdiņa, H. Marten, S. Laizāne, L. Bernāne, A. Juško-Štekele) 2006.-2008.XII individuālo pētījumu veikšana latgalistikā, finansē Letonikas programma
 • “Rēzeknes lingvistiskās ainavas izpēte un salīdzinājums ar citām Baltijas valstu pilsētām” (S. Lazdiņa, H.F. Marten) 2008.I-XII individuālie pētījumi, finansē RA ZP grants
 • Novada olimpiādes “Latgalīšu volūda, literatura i kulturis viesture” organizēšana (I.Šuplinska) 2009.IV nolikuma, uzd. izstrāde, vērtējums, finansē VKKF
 • Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja (I. Šuplinska) 2008. materiālu atlase, sakārtošana, priekšvārds, finansē VKKF
 • Multiaudiālā diska „Sūpluok” sagatavošana un izdošana (I. Šuplinska, I. Gusāns) 2008. VI-2009.VI videomateriālu, audio ierakstu sgatavošana, finansē Latgales reģiona attīstības aģentūra
 • Latgales reģiona nemateriālās kultūras mantojuma datu bāzes izveide (O.Senkāne, J.Skrivļa-Čevere) 2008.I-XII NKM datu bāzes veidošana, finansē LZP
 • Rakstu krājuma „Via Latgalica” sagatavošana (O. Senkāne, S. Lazdiņa, A. Juško-Štekele, I. Šuplinska, J.Skrivļa-Čevere, L.Bernāne, S. Laizāne, L. Avotiņa, I. Belasova) 2008.X II individuālie pētījumi, rakstu sagatavošana, rakstu krājums, finansē IZM
 • Rakstu krājuma „Citādā Latgale: Indra” sagatavošana izdošanai” (O.Senkāne , A. Kļavinska , J. Skrivļa-Čevere) 2008. I-XII rakstu krājuma sagatavošana, finansē RA ZP grants

 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Vēsture" studējošajiem ir iespēja piedalīties arheoloģiskajās ekspedīcijās un iepazīties gan ar publicētajiem materiāliem par arheoloģiskajiem izrakumiem, gan apgūt arheoloģisko izrakumu metodiku – izrakumu laukuma mērīšanu un atsegto kārtu un objektu fiksēšanu (nivelēšanu, zīmēšanu, fotografēšanu u.c.), gan iepazīties ar izrakumos atrasto senlietu izlasi, veicot to inventarizāciju un sakārtošanu, kā arī veikt praktiskos rakšanas darbus izrakumu laukumā: slāņa norakšanu, konstrukciju attīrīšanu, laukuma pārtīrīšanu pirms fiksācijas, mazgāt izrakumos atrastās trauku lauskas un senlietas un piedalīties izrakumu laukuma aizbēršanas darbos.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS