Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Sadarbība
SADARBĪBAS PARTNERI LATVIJĀ

Nr.

Sadarbības partneris

Koordinators

Sadarbības formas

1.

Latgales kultūrvēstures muzejs

Iveta Sprūga

 • muzeja darba teorijas un prakses apgūšana studiju procesā,
 • zinātniski pētnieciskais darbs

2.

Rēzeknes zonālais valsts arhīvs

Valda Čakša

 • arhīva darba teorijas un prakses apgūšana studiju procesā,
 • zinātniski pētnieciskais darbs

3.

Latgales reģiona skolas (Rēzeknes ģimnāzija, Rēzeknes 1.vidusskola, Rēzeknes poļu vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Līvānu ģimnāzija u.c.)

Valda Čakša,
Vladislavs Malahovskis,
Inese Čakša,
Veronika Korkla

 • pedagoģiskās prakses,
 • sadarbība diplomdarbu vērtēšanā un valsts komisijas darbā
 • sadarbība studiju procesa organizācijas un satura uzlabošanā

4.

Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Liepājas Pedagoģijas Akadēmija
Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija

Valda Čakša,
Kārlis Počs,
Pēteris Kivrāns

 • zinātniski pētnieciskais darbs (semināri, zinātniskās konferences, projekti u.c.)
 • savstarpēja sadarbība studiju programmu nodrošināšanā un satura realizācijā
 • sadarbība diplomdarbu vērtēšanā un valsts komisijas darbā
 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

5.

Latgales reģiona izglītības pārvaldes

Valda Čakša,
Pēteris Kivrāns

 • skolēnu zinātnisko darbu recenzēšana vēsturē un kultūras vēsturē

6.

Rēzeknes pilsētas vēstures skolotāju metodiskā apvienība

Inese Čakša

 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

7.

Latvijas Republikas skolotāju asociācijas
(Latvijas kultūras vēstures pedagogu asociācija, Latvijas vēstures skolotāju asociācija, Ētikas skolotāju asociācija u.c.)

Valda Čakša

 • kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri, konferences
 • sadarbība studiju programmu izvērtēšanā

8.

Latgaliešu valodas un kultūras vēstures skolotāju asociācija

Valda Čakša

 • lokālās kultūras mantojuma popularizēšana skolēnu vidū
 • novada kultūras vērtību apzināšana un izpēte
 • latgaliešu valodas un kultūras vēstures olimpiāde
 • kvalifikācijas paaugstināšanas kursi

9.

Filosofiskās izglītības centrs

Veronika Korkla

 • līdzdalība skolotāju tālākizglītības mācību programmā "Filosofija skolā"

10.

LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Veronika Korkla

 • Līdzdalība tālākizglītības programmā "Vienota pieeja mācību grāmatu vērtēšanā"

11.

LR IZM Augstākās Izglītības Kvalitātes Novērtēšanas Centrs

Valda Čakša

 • studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma eksperte (RPIVA), 2003.

12.

LKC izdevniecība

I.Šuplinska

 • grāmatu, rakstu izdošana;
 • apmaiņa ar literatūru;
 • grāmatu recenzēšana

13.

Latgaliešu rakstniecības muzejs (P.Luoča privātmuzejs Rēzeknē)

I.Šuplinska

 • apmaiņa ar literatūru;
 • ekspozīciju rīkošana

14.

Latgales Kultūrvēstures muzejs

A.Kļavinska

 • muzeja prakšu organizēšana;
 • materiālu apmaiņa;
 • konferenču u.c. pasākumu rīkošana

15.

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

I.Kristovska

 • konferenču rīkošana;
 • kopīgu rakstu krājumu izdošana

16.

LU Filoloģijas fakultāte

I.Gusāns

 • konferenču u.c. pasākumu rīkošana;

17.

Latvijas ZA

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • zinātnisko līdzstrādnieku iesaiste mācību procesā;
 • piedalīšanās projektos

18.

DU Humanitārā fakultāte

I.Šuplinska

 • konferenču rīkošana (studentu, pasniedzēju);
 • rakstu izdošana

19.

Latviešu valodas apguves valsts programma

S.Lazdiņa

 • materiālu apmaiņa;
 • semināru, kursu rīkošana

20.

LU Hellēnisma centrs

I.Gusāns

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, starptautiskajos projektos

21.

Latgales Pētnieciskais institūts

I.Šuplinska

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana
 • darbs LPI Valdē

22.

LU Letonikas centrs

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās projektos

23.

LU Tālmācības centrs

I.Kristovska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, starptautiskajos projektos;
 • mācību grāmatu, līdzekļu izstrāde

24.

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūras vēstures skolotāju asociācija

I.Šuplinska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās semināros, kursos, projektos;
 • vidusskolēnu olimpiāžu, skolotāju vasaras nometņu rīkošana

25.

Nautrēnu vidusskola

I.Šuplinska

 • pedagoģisko prakšu organizēšana

26.

Lendžu pagasta padome

A.Juško-Štekele

 • folkloras prakšu organizēšana

27.

Rēzeknes Pilsētas dome

I.Šuplinska

 • projektu īstenošana;
 • pasākumu organizēšana

28.

Latgaliešu kultūras biedrība

I.Šuplinska

 • projektu īstenošana;
 • pasākumu organizēšana

29.

LU Valodas institūts

I.Šuplinska

 • materiālu apmaiņa;
 • piedalīšanās projektos

 

ĀRZEMJU SADARBĪBAS PARTNERI
Nr. Sadarbības partneris Koordinators Sadarbības formas

1.

Kauņas V.Dižā universitāte (Lietuva)

A.Juško-Štekele

 • materiālu apmaiņa;
 • studentu, docētāju apmaiņa ERASMUS apmaiņas sadarbības līguma ietvaros;
 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana

2.

Šauļu Pedagoģijas universitāte (Lietuva)

I.Šuplinska

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana;
 • sadarbība ERASMUS apmaiņas līguma ietvaros

3.

Stokholmas universitāte (Zviedrija)

I.Šuplinska
A.Juško-Štekele

 • piedalīšanās konferencēs;
 • rakstu krājumu izdošana;
 • sadarbība ERASMUS apmaiņas līguma ietvaros

4.

Vroclavas universitāte (Polija)

I.Gusāns

 • sadarbība Erasmus apmaiņas līguma ietvaros

5.

A.Mickeviča Poznaņas universitāte (Polija)

I.Šuplinska

 • konferenču rīkošana;
 • rakstu krājumu izdošana

6.

Izglītības iniciatīvas centrs (Bulgārija)

S.Lazdiņa

 • piedalīšanās starptautiskajos projektos

7.

Milānas Universitāte (Itālija)

S.Lazdiņa

 • sadarbība Erasmus apmaiņas līguma ietvaros
8. Taipejas Ķīniešu Kultūras Universitāte (Taivāna) Kārlis Počs
 • Vienu semestri lasītas lekcijas Eiropas vēsturē.
 • Raksti izdoti krājumā “China Culture University”, 2000.g.
9. Vekšo (Vaxjo) Universitāte (Zviedrija) Valda Čakša
 • Starptautiskais seminārs “Social Studies Education in Sweden”, 2002.
10.

Viļņas Pedagoģiskā Universitāte (Lietuva)

Valda Čakša
 • Kursi “Developing CIVIC Education through NGO and University cooperation in the Baltic See Region Countries”, 2003.
11. Tartu Universitāte Tallinas J.Tenisona institūts (Igaunija) Valda Čakša
 • Seminārs “Baltic civic educators round-table”, 2002.
12. Lietuvas filozofiskās izglītības centrs (Lietuva, Palanga) Veronika Korkla
 • Starptautiskais seminārs “Philosphy and Education: The Chance in the Perspective of Intercultural Misunderstanding”, 2002.
13. Varnas izglītības centrs (Bulgārija) Veronika Korkla
 • Starptautiska konference “Children and Adults: a Philosophical Encounter”, 2003.
14. Tartu Universitāte (Igaunija) Valda Čakša
 • Bakalaura programmas “Vēsture” studējošie A.Drozdovs, R.Ježkovs - vasaras kursi “Estonian Language and Culture”, 2003.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS