Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Izglītības un metodiku katedra
Par katedru
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Dr. paed., Mg.soc.darbā, docente Ženija Truskovska Docējamie kursi:
Praktiskā sociālā pedagoģija; Sociālā darba organizēšana un vadīšana; Sociālais darbs ar gadījumu; Sociālpedagoģiskā animācija; Sociālās attīstības politika un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums; Sociālā politika; Sociālās problēmas; Sociālā rehabilitācija darbā ar mērķgrupām; Sociālā gleznošana; Supervīzijas sociāli pedagoģiskajā darbā; Studiju darbu vadītāja; Prakšu vadītāja; ; Kvalifikācijas darbu vadīšana.

Tālrunis: T.29458009
E-pasts: Zenija_Truskovska@inbox.lv
Konsultācijas: Trešdiena 13.00-14.00

Dr.oec., docente Inta Rimšāne Docējamie kursi:
Novadzinības / Starpkultūru komunikācija / Lielbritānija , Austrālija / Angļu valoda; Profesionālās svešvalodas speckurssI; Svešvaloda uzņēmējdarbībā; Rakstiskā tulkošana VI: ES teksti; Projektu vadība; Studiju darbu, prakšu vadīšana.

Tālrunis: T-29407639
E-pasts: rimsane@yahoo.com
Konsultācijas: Pirmdiena 18.00-18.30

Dr.paed. docents Aivars Kaupužs Docējamie kursi:
Sports Vispārīgā fiziskā sagatavotība

Tālrunis: 29265418
E-pasts: Aivars.Kaupuzs@inbox.lv
Konsultācijas: pirmdiena 13.00-14.00

Dr.paed., docents Gunārs Strods Docējamie kursi:
Pedagoģijas teoriju vēsture; Izglītības filozofijas vēsture un mūsdienu attīstības tendences; Starpkultūru komunikācija; Organizāciju kultūra; Izglītības iestāžu vēsture Latvijā; Kooperatīvā mācīšanās; Sociālās pedagoģijas vēsture; Pedagoģiskā doma Latvijā; Karjeras attīstības teorija Studiju darbu, maģistra darbu un prakšu vadīšana.

Tālrunis: 29631948
E-pasts: Gunars.Strods@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.00-14.00

Dr.paed., profesors Pēteris Vucenlazdāns Docējamie kursi:
Pedagoģiski pētnieciskās metodes; Didaktika; Adaptīvi pedagoģiski psiholoģiskie aspekti; Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts); Sociālpedagoģiskās pētīšanas metodes; Didaktiskās teorijas; Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika; Iekļaujošā pedagoģija; Kompetences un to saistība ar mācību procesu; Personības psiholoģija un pedagoģija jurisprudencē; Iekļaujošās izglītības modeļi; Projekts izglītībā; Speciālās pedagoģijas vēsture; Alternatīvās pedagoģijas teorijas; Darba audzināšana un profesionālās orientācijas psiholoģiski pedagoģiskie aspekti; Inovācijas augstskolu pedagoģijā un psiholoģijā; Prakšu, studiju darbu, maģistra darbu un diplomdarbu vadīšana

Tālrunis: 29160214
E-pasts: vpics@inbox.lv
Konsultācijas: piektdiena 12.00-13.00

Dr.paed., profesors Jānis Dzerviniks Docējamie kursi:
Vispārīgā pedagoģija Pirmsskolas un skolas pedagoģija Dabaszinību pamati Kombinatorika un varbūtību teorija Matemātikas praktikums Elementārās matemātikas praktikums Fizikas un astronomijas pamati Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās Pedagoģiskā prakse Algebras pamati Dabaszinātņu saturs pamatskolā Kombinatorika, varbūtību teorija un to mācīšanas metodika I, II Ievads pedagoģijā Dabaszinību mācīšanas metodika

Tālrunis: 29977436
E-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena 10.00-11.00

Dr.philol., asoc.prof. Karīne Laganovska Docējamie kursi:
Otrā svešvaloda / Ārzemju literatūra / Teksta analīze / 20.gs. literatūra / Vācu valodas gramatika / Vācu valoda skolotājiem / Ārzemju paradigmas / Praktiskā svešvaloda / TA lingvistikie st.asp. teorija / Lietišķā korespondence vācu valodā / Mutvārdu komunikācija un prezentācija vācu valodā II/ Vācu valodas praktiskā gramatika II : Sintakse/ Ievads tulkošanas teorijā/ teksta analīzes lingvostilistidkie aspekti: teorija (vācu valoda)/ Vācu rakstu valoda; Ievads terminoloģijā; Dokumentu pārvaldība svešvalodās; Komunikatīvā vācu valoda; Cittautu kultūru studijas; Terminoloģijas pārvaldība vācu valodā; Prakses vadīšana

Tālrunis: 26411587
E-pasts: Karine.Laganovska@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.00-14.00

Dr.philol., docente Mārīte Opincāne Docējamie kursi:
Angļu valoda / 20.gs. literatūra / Angļu valodas MM / Praktiskā svešvaloda / Rediģēšana / Juridiskā angļu valoda / Rakstiskā tulkošana V: juridiskie teksti; Profesionālās svešvalodas speckurss; Ārzemju literatūra; Ievads lietišķajā valodniecībā; Rakstiskā tulkošana VII: transports un loģistika; Rakstiskā tulkošana I: vides problēmas; Diplomdarbu, prakšu vadīšana

Tālrunis: 26302242
E-pasts: mariteo@tvnet.lv
Konsultācijas: pirmdiena 13.05-14.00

Dr.psych., Mg.paed., docents Ēriks Kalvāns Docējamie kursi:
Attīstības psiholoģija; Fizkultūras un sporta aktivitāšu mācīšanas metodika; Saskarsme un profesionālā ētika; Vispārējā psiholoģija; Saskarsmes psiholoģija; Vispārējā psiholoģija un psihes bioloģiskie pamati; Psiholoģija; Personības psiholoģija; Sociālā saskarsmes pedagoģija un psiholoģija; Sociālā un personības psiholoģija; Sociālā ētika; Veselības izglītība un pirmā palīdzība; Veselības kultūra; Profesionālā un organizāciju psiholoģija; Studiju darbu vadīšana

Tālrunis: 28720293
E-pasts: yello@inbox.lv
Konsultācijas: trešdiena 13.00-14.00

Mg.math. lektore Irēna Onževa Docējamie kursi:
Matemātikas saturs un mācīšanas metodika Elementārā matemātika Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm Bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušana klases darbā Ārpusklases darbs matemātikā Matemātikas mācīšanas metodika Matemātiskā analīze Ģeometrijas pamati Augstākās matemātikas elementi Elementārās ģeometrijas praktikums Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās Pedagoģiskā prakse Diplomdarbu vadīšana Kvalifikācijas prakse profesionālajā specializācijā

Tālrunis: 29387984
E-pasts: Irena.Onzeva@bkc.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.05-14.00

Mg.paed. lektore Aloida Jurčenko Docējamie kursi:
Sociāli pedagoģiskais darbs institucijās; Sociālo pētījumu metodes; Sociālā rehabilitācija; Sociālā rehabilitētāja profesionālais raksturojums; Rehabilitācijas teorija un prakse Latvijā; Sociālā pedagoga darbs un likumdošana; Sociālās labklājības sistēma Latvijā; Sociāli pedagoģiskā darba metodes; Sociālpedagoģiskais darbs ar ģimeni; Ievads speciālitātē; Sociālpedagoģiska viktimoloģija; Brīvā laika organizēšana; Studiju darbu, prakšu un diplomdarbu vadīšana.

Tālrunis: T. 29147431
E-pasts: Aloida.j@inbox.lv
Konsultācijas: Pirmdiena 13.00-14.00

Mg.paed. lektore Rita Burceva Docējamie kursi:
Integrētās mācības Spēles teorija un metodika Lasīt un rakstīt mācīšanās metodika Interaktīvās un netradicionālās MM Apdāvinātu cilvēku problēmu risinājumi izglītības procesā Karjeras konsultanta profesionālā ētika Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika sākumskolā Studiju darbi sākumskolas mācību priekšmetu metodikās Diplomdarbu vadīšana Pedagoģiskās prakses Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II Rakstiskā tulkošana otrajā svešvalodā II

Tālrunis: 29493110
E-pasts: Rita.Burceva@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena 13.00-14.00

Mg.paed. lektore Dace Visocka Docējamie kursi:
Mūzikas terapija Dejas kompozīcija un iestudēšana Klasiskā deja Mākslas pedagoģija un psiholoģija attīstības traucējumu korekcijā Mūzikas, ritmikas mācīšanas metodika Kostīmu vēsture, dejas noformēšana, bērnu deja Mūzikas MM Mākslas terapija Mūzikas instrumenta spēle Lasīšana un rakstīšana kritiskās domas attīstīšanai

Tālrunis: 26488819
E-pasts: Dace.Visocka@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena 9.00-9.30

Mg.paed. lektors Vilis Deksnis Docējamie kursi:
Skolvadības pamati; Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā; Izglītības likumdošana Latvijā.

Tālrunis: 29469704
E-pasts: Vilis.Deksnis@saskarsme.lv
Konsultācijas: otrdiena 17.00-17.30

Mg.paed. lektors Jānis Mežinskis Docējamie kursi:
Mūzikas SMM Muzikāli mākslinieciskā darbība

Tālrunis: 29724662
E-pasts: janis@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 17.30-18.30

Mg.paed., lektore Mārīte Rozenfelde Docējamie kursi:
Ievads specialitātē un speciālās izglītības skolotāja psihohigiēna; Speciālā pirmsskolas pedagoģija; Speciālā psiholoģija GAT aspektā; Speciālās izglītības iespējas speciālo skolu absolventiem un pieaugušajiem ; Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā; Speciālā pedagoģija; Bērnu vecuma psihopataloģija; Audzināšanas teoriju metodika; Speciālā psiholoģija; Psihosomatiskie traucējumi; Bērnu atlases metodes speciālās programmās; Audzēkņu ar speciālajām vajadzībām sociālā adaptācija, Integrācija izglītībā; Starptautiskā un salīdzinošā speciālās izglītības sistēma

Tālrunis: T. 26480404
E-pasts: Marite.Rozenfelde@inbox.lv
Konsultācijas: otrdiena 17.30-18.30

Mg.paed., lektore Mārīte Mežāre Docējamie kursi:
Attīstības fizioloģija un skolas higiēna; Izglītības attīstība mūsdienu pasaulē; GAT klīnika; Alternatīvās izglī†ibas teorijas sociālpedagoģiskie aspekti; Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā; Didaktika; Studiju darbu vadīšana

Tālrunis: 29555343
E-pasts: mara_mezare@inbox.lv
Konsultācijas: trešdiena 17.30-18.00

Mg.paed., lektore Emīlija Strode Docējamie kursi:
Novadzinības / Ievads tulkošanā / Starpkultūru komunikācija / Vācu rakstu valoda / Otrā svešvaloda / Vācu valodas leksikoloģija / Rakstiskā tulkošana 2.svešvalodā / Rakstiskā tulkošana / Vācu valodas gramatika I: Morfoloģija/ ievads rakstiskajā tulkošanā/ Rediģēšana/ Mutvārdu komunikācija un prezentācija vācu valodā I; Lietišķā vācu valoda kā otrā svešvaloda; KonversācijaIII; Ievads mutiskajā tulkošanā; Novadzinības par vāciski runājošām zemēm; Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi II; Konversācija V; Vācu valodas gramatika angļu valodas skolotājiem.

Tālrunis: 26880924
E-pasts: Emilija.s@inbox.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.05-13.35

Mg.paed., lektore Viktorija Pokule Docējamie kursi:
Angļu valoda / RT II: vides problēmas / Konversācija / Lietvedība; Svešvaloda uzņēmējdarbībā; Svešvaloda; Angļu valoda III;Dokumentu pārvaldība svešvalodās; Studiju darbu un prakšu vadīšana.

Tālrunis: 26532739
E-pasts: Viktorija.Pokule@gmail.com
Konsultācijas: otrdiena 13.00-14.00

Mg.paed., Mg.oec., Mg.philol., lektore Vija Pleiksne-Gutāne Docējamie kursi:
Ārzemju literatūra / Ievads tulkošanā / Angļu valoda / Ievads tulkošanas teorijā / Lietišķā korespondence angļu valodā / Lietišķā angļu valodā / Ievads mutiskajā tulkošanā / konsekutīvā un sarunu tulkošana / Juridisko tekstu angļu valoda/ Teksta analīzes ligvostilistiskie aspekti/ Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati/ Sastatāmā valodniecība/ Kosekutīvā un sarunu tulkošana; Praktiskā svešvaloda; Juridiskā svešvaloda; Rakstiskā tulkošana II: ekonomika un uzņēmējdarbība; Angļu valodas leksikoloģija, Ievads mutiskajā tulkošanā; ES terminoloģijas pārvaldība; Rakstiskā tulkošana III: tirgus pētījumi un reklāma; studiju darbu, diplomdarbu, prakses vadīšana

Tālrunis: T-26482492
E-pasts: vplei@inbox.lv
Konsultācijas: Trešdiena 13.00-14.00

Mg.philol., lektore Svetlana Iļjina Docējamie kursi:
Konversācija / Teksta analīze / Praktiskā svešvaloda / Mutvārdu komunikācija un prezentācija / Starpkultūru komunikācija / Fonētika I / Studiju projekts teksta lingvostilistiskajā analīzē

Tālrunis: 26162320
E-pasts: svetailjina@inbox.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.05-14.00

Mg.psych. lektore Aija Kondrova Docējamie kursi:
Pedagoģiskā saskarsme; Surdopedagoģija; Saskarsmes psiholoģija; Sociālā pedagoģija un psiholoģija; Vispārējā psiholoģija; Pedagoģijas psiholoģija; Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas; Sociālā psiholoģija; Surdopsiholoģija; Radošas darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas; Komunikācijas teorijas konsultēšanā; Sociālās attīstības psiholoģija un sabiedrības demogrāfiskais raksturojums; Pedagoģiskā saskarsme; Sociālās integrācijas jautājumi; Sociālā politika un sociālās labklājības sistēma Latvijā; Konsultēšanas teorija un metodika; Studiju darbu un diplomdarbu vadīšana.

Tālrunis: 29870805
E-pasts: avordnok@inbox.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.00-14.00

Mg.psych., lektore Rita Orska Docējamie kursi:
Pieaugušo pedagoģija; Ģimenes pedagoģija un psiholoģija; Cilvēka pašaudzināšanas iespējas; Vardarbības psiholoģija; Skolēnu mācīšanās motīvu veidošanās; Psihoterapijas pamati; Stresa vadīšana; Cilvēku krīzes stāvokļi; Devianta uzvedība; Jaunatnes un pieaugušo vispārējās un profesionālās izglītības stimulēšana; Runas psiholoģija; Pieaugušo izglītība; Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā; Mācīšanās motivācijas problēmas izglītības procesā; Atbalsta grupu un prasmju apguves treniņu vadīšana; Bērnu attīstības traucējumu diagnostikas pamati; Cilvēka dzīves cikli; Konsultēšanas teorija un metodika; Dažādu terapeitisko elementu izmantošana sociālā pedagoga darbā; Diplomdarbu, maģistra darbu un prakšu vadīšana.

Tālrunis: 26888985
E-pasts: Rita.Orska@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 16.00-17.00

_asistente Sarmīte Olondare Docējamie kursi:
Veselības kultūra Veselības izglītība Veselīgs dzīvesveids Skolas un ģimenes sadarbība Vides un veselības izglītība Sporta SMM Vides izglītība pamatskolā Bērna attīstība, veselības un vides izglītība Pirmā palīdzība Studiju darbs sākumskolas mācību priekšmetu metodikās Diplomdarbu vadīšana

Tālrunis: 29848521
E-pasts: olondare@inbox.lv
Konsultācijas: otrdiena 13.10-14.00


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS