Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Izglītības un metodiku katedra
Par katedru
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Projekti
Nr. Projekta nosaukums Dalībnieki no PPK
1.

      

“JJJ – Jauniešu ar zemām vai nepietiekamām sociālajām prasmēm izglītības pasākumu kopums “Jaunieši – jauniešiem”
Līgums NR.2007/0106/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.6.1./0004/0160
Ieskats projekta pasākumu norisē.
Projekta vadītāja
Ž.Truskovska
Darba grupa
M.Mežāre, R.Orska, A.Jurčenko
Eksperti
M.Rozenfelde, A.Olūtnika, P.Vucenlazdāns
2. Atbalsta sistēmas pilnveidošana bērniem ar speciālām vajadzībām Identifikācijas numurs VPO1-ISF-PIAA-04-APK-3.3.7.-0016-0012 Koordinatore: M. Rozenfelde Dalībnieces: R.Orska, A.Olutnika, A.Arbidāne, A.Kondrova, O.Čapkeviča
3. Nacionālās programmas projekts "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai" NPP eksperts, "Profesionālās izglītības programmu izveides metodikas izstrāde" darba grupas vadītājs: P.Vucenlazdāns
4. ESF projekts „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām integratīvajās klasēs/ grupās”
Nr. 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/ 07/APK/ 3.3.7./0045/0160 –2007.-2008.g.
Dr. paed., asoc.prof. J. Dzerviniks, Mg.paed., M. Rozenfelde, Mg.psyhol., R. Orska
5. Iekļaujošās izglītības sistēmas bērniem ar speciālām vajadzībām pilnveide un nostiprināšana Daugavpils rajonā. Līg.Nr. 2007/0115/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/ 3.3.7./0030/0593 2007.-2008.g. Mg.paed., M. Rozenfelde
Mg.psyhol., R. Orska
6.    
7. Izglītības iespēju pilnveidošana jauniešiem ar speciālām vajadzībām Saldus rajonā Līg.Nr. 2007/0092/VPD1/ESF/PIAA/06 /APK/3.3.7./0015/0576 2007.-2008.g. Mg.paed., M. Rozenfelde Mg.psyhol., R. Orska, Mg.paed. G.Strods
8. Pedagoģiskās korekcijas programmu izveide un ieviešana Liepnas internātpamatskolā. Līg.Nr. 2007/0115/VPD1/ESF/PIAA/07/ APK/3.3.6.1./0041/0630 2007.-2008.g Mg.paed.,M. Rozenfelde – eksperte,/konsultante; Mg.psyhol., R. Orska, Mg.paed. G.Strods
9. ESFprojekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekts ”Darba un sadzīves prasmju pilnveide Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās grūtībām un zemām pamatprasmēm nākotnes karjeras attīstīšanai” A.Jurčenko, E.Kalvāns
10. ESF projekts „Motivācijas programmu ieviešana Rēzeknes Ģimenes atbalsta centrā dažādām sociālās atstumtības riska grupām un metodiskā materiāla izstrāde sociālā darba speciālistiem” VPD1/ESF/NVA/06/gs/3.3.1.1./0001/0140/58 2007-2008.g. Mg.paed.,M. Rozenfelde – darba gr. vad.; Ž. Truskovska, R.Orska, A.Kondrova, A. Jurčenko
11. DHF projekts "Problem solving for better helth" Apakšprojekts "Rēzeknes pilsētas un rajona ģimeņu informēšana par bērnu attīstības traucējumu agrīno diagnostiku un korekcijas iespējām" Apakšprojekts "Rotaļlietu iegāde RA Speciālās pedagoģijas laboratorijas 'Agrās palīdzības centram'" Eksperte speciālās pedagoģijas jautājumos M.Rozenfelde 1.apakšprojekta vad. M.Rozenfelde 2.apakšprojekta vad. R.Orska
12. Karjeras izglītības programmu nodrošināšana izglītības sistēmā Dalībnieki: G.Strods.R.Orska
13. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Sociālais pedagogs" studentu pirmsdiploma prakse valsts pašvaldību un nevalstiskajās organizācijās Projekta vad. M.Mežāre
Dalībnieki: A.Jurčenko, R.Orska, A.Kondrova, Ž. Truskovska
14. „Augstākās profesionālās studiju programmas „Svešvalodas skolotājs” studentu profesionālā prakses valsts izglītības iestādēs.”
(Līguma Nr. 2007/0046/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0061/0160)
K.Laganovska
15. „Akadēmiskā personāla kompetenču attīstīšana tulkošanas studiju kursu pasniegšanai augstskolā”
(Līguma Nr. 2006/0104/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0127/0160)
K.Laganovska
16. “RA studiju programmas “Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” studentu profesionālā prakse” projekta līguma Nr.2007/0039/VPD1/ESF/ PIAA/06/ APK/3.2.6.3./0055/0160 R.Burceva
17. Projekts “Kvalitatīvas profesionālās prakses nodrošinājums RA sākumskolas skolotāju specialitātes studentiem bāzes skolā”.
Projekta Nr. 2007/0039/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0052/0160
R.Burceva

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS