Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija reflektantiem
Uzņemšanas noteikumi
Budžeta vietas
Augstskolas, kurās kārtojami centralizētie eksāmeni
Uzņemšanas komisijas darba laiks
Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā
Jautājumi un atbildes

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Jautājumi un atbildes
 1. Kas ir Rēzeknes Augstskola?
 2. Vai Rēzeknes Augstskolai ir filiāle?
 3. Kādas studiju iespējas piedāvā RA?
 4. Vai Rēzeknes Augstskolā var pieteikties studijām, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu?
 5. No kura līdz kuram laikam ir uzņemšana studijām uz augstākās izglītības bāzes?
 6. Cik reāli ir studēt RA budžeta grupā?
 7. Kāda ir studiju maksa?
 8. Vai ir iespējams saņemt kredītu?
 9. Vai studējošo vecums ir ierobežots?
 10. Kādas ir absolventu iespējas darba tirgū?
 11. Kad RA ir informācijas diena?
 12. Kādi ir uzņemšanas noteikumi?
 13. Kad sākas dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi 2015./2016. studiju gadam?
 14. Kādi dokumenti iesniedzami Uzņemšanas komisijā?
 15. Vai, studējot RA, ir iespējas studēt ārzemēs?
 16. Ko nozīmē 1. un 2. līmeņa programmas?
 17. Kas ir kredītpunkts?
 18. Par pāreju no citām augstskolām. Vai ir iespējams? Kādi ir nosacījumi?
 19. Kādi dokumenti ir iesniedzami imatrikulācijai vēlākajos studiju kursos?
 20. Vai studējošie tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu?
 21. Kādas ir ārpusstudiju aktivitātes?
 22. Kādēļ būtu vērts izvēlēties studēt RA?
 

1. Kas ir Rēzeknes Augstskola?

Augstskola (RA) ir valsts augstskola. Dibināta 1993. gada 1. jūlijā, beztermiņa akreditācija iegūta 1999. gada 11. jūlijā. Augstskolas mērķis ir nodrošināt akadēmiskās un profesionālās studijas, kas atbilst Latvijas un Latgales reģiona tautsaimnieciskajām prioritātēm un prasībām, kā arī Eiropas Savienības prasībām. Visas piedāvātas studiju programmas ir akreditētas/licencētas. Tās atbilst valsts noteiktajiem standartiem. RA izsniedz valsts atzītus diplomus, kas dod iespēju konkurēt darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

2009. gadā Rēzeknes Augstskola saņēma diplomu pielikumu Atzinības zīmi, ko piešķīra Eiropas Komisija. Diplomu pielikuma zīme piešķirta līdz 2016. gadam.

← Jautājumu saraksts

2. Vai Rēzeknes Augstskolai ir filiāle?

Rēzeknes Augstskolas filiāle darbojas Madonā - Saieta laukumā 1, Madonā, LV 4801, tālrunis 6 4807047, 29146912.

← Jautājumu saraksts

3. Kādas studiju iespējas piedāvā RA?

RA piedāvā divus pamatstudiju veidus: pilna laika (klātiene) un nepilna laika (neklātiene). Nepilna laika studiju grafiks tiek sastādīts tā, lai tas būtu izdevīgs cilvēkiem, kuri strādā. Ir iespēja izvēlēties studiju programmu atbilstoši savām interesēm. Ir 14 studiju virzieni: sociālās zinātnes (ekonomika, uzņēmējdarbība, vadības zinātne, jurisprudence), iekšējā drošība un civila aizsardzība,  humanitārās zinātnes (vēsture, arhīvniecība, filoloģija, tulkošana, interjera dizains, vides dizains, apģērba dizains), inženierzinātnes (programmēšana, būvniecība, mehatronika un vides zinātnes) un pedagoģija (sociālā, surdopedagoģija, speciālā, atsevišķu mācību priekšmetu pedagoģija). Studiju noslēgumā studējošais iegūst valsts atzītu diplomu.

← Jautājumu saraksts

4. Vai Rēzeknes Augstskolā var pieteikties studijām, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu?

Jā, Rēzeknes Augstskolā pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās var pieteikties, izmantojot Vienoto uzņemšanas sistēmu. Lai reflektants sekmīgi noformētu pieteikumu, 2015. gada jūnijā viņam ir jāiepazīstas ar Vienotās uzņemšanas sistēmas darbību portālā www.latvija.lv vai arī Rēzeknes Augstskolas mājas lapā www.ru.lv.

No 25. jūnija līdz 30. jūnijam vidusskolu absolventi varēs studiju pieteikumu aizpildīt elektroniski portālā www.latvija.lv/studijas, savukārt no 1. līdz 7. jūlijam reflektantiem noteikti būs jāierodas personiski apstiprināt pieteikumu un uzrādīt nepieciešamos dokumentus vienā no 11 uzņemšanas punktiem.

Vienotajā pieteikumā studijām varēs norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Par vienoto pieteikumu, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita, ir viena reģistrācijas maksa EUR 30. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Neskaidrību gadījumā reflektants var zvanīt uz tālruni: 26462152, 26695553, 26656553.

← Jautājumu saraksts

5. No kura līdz kuram laikam ir uzņemšana studijām uz augstākās izglītības bāzes?

Reflektanti, kuri vēlēsies studēt Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā, maģistrantūrā un doktorantūrā, dokumentus varēs iesniegt no10. līdz 21. augustam Rēzeknes Augstskolas uzņemšanas komisijā Atbrīvošanas alejā 115, 121. telpā. Tālrunis uzziņām: 26462152, 26695553, 26656553.

← Jautājumu saraksts

6. Cik reāli ir studēt RA budžeta grupā?

Pilna laika studiju studenti var pretendēt uz budžeta vietām un valsts noteikto stipendiju. Iespējas ir atkarīgas no studētgribētāju skaita izvēlētajā specialitātē. Ja students netiek budžeta grupā, viņš var izvēlēties pilna laika maksas studijas. 2015./2016. studiju gadā plānots uzņemt 472 studentus pilna laika studijām par valsts budžeta līdzekļiem (350 valsts finansētas budžeta vietas būs pilna laika pamatstudiju programmās un 122 valsts finansētas budžeta vietas pilna laika augstākā līmeņa studiju programmās).

← Jautājumu saraksts

7. Kāda ir studiju maksa?

RA studiju maksa salīdzinoši ar citām augstākās izglītības iestādēm ir zemāka. Pilna laika studiju programmās maksa ir no 900 līdz 1200 eiro gadā. Nepilna laika studijas gadā izmaksā no 850 līdz 1000 eiro. Studiju maksas izmaiņas tiek pieņemtas RA Senātā ne vēlāk kā aprīļa mēnesī, savlaicīgi informējot par to studējošos un potenciālos studētgribētājus.

← Jautājumu saraksts

8. Vai ir iespējams saņemt kredītu?

Studenti var saņemt divu veidu kredītus – studiju un studējošā gan latos, gan eiro valūtā!

 • Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru.
 • Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas) studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 170,74 eiro mēnesī.
Sīkāku informāciju var saņemt kredītu piešķiršanas komisijā - RA Atbrīvošanas alejā 115, 303.kabinetā; e-pasts: Jelena.Lonska@ru.lv

← Jautājumu saraksts

9. Vai studējošo vecums ir ierobežots?

Nē. Studētgribētājiem noteiktajā programmā jāņem vērā uzņemšanas noteikumu prasības, taču vecuma ierobežojumu nav.

← Jautājumu saraksts

10. Kādas ir absolventu iespējas darba tirgū?

RA absolventi papildina kompetentu un zinošu darbinieku rindas. Daudzi no augstskolas beidzējiem turpina studijas profesionālajās, maģistra un arī doktora studiju programmās gan RA, gan citās Latvijas augstskolās. Katrai fakultātei ir izvirzīts vienots mērķis: sagatavot augsti kvalificētus, darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Inženieru fakultāte sagatavo darba tirgū konkurētspējīgus vides, būvniecības, elektroniskās komercijas, mehatronikas un datorzinātņu speciālistus. Fakultātes absolventiem ir iespēja iesaistīties arī Eiropas darba tirgū, arī Latvijā šo nozaru speciālisti ir pieprasīti.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes mērķis ir sagatavot speciālistus zinātnei, tautsaimniecībai, valsts pārvaldei, banku un finanšu institūcijām, tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai, tiesai u.c.), privātā sektora darba devējiem tiesību jomā (piemēram, juridisko pakalpojumu birojiem u.c.). Ekonomista kvalifikāciju ieguvušie absolventi var strādāt par kredītiestāžu, uzņēmumu vadītājiem un galvenajiem grāmatvežiem, finanšu vadības speciālistiem uzņēmumos, VID, muitas darbiniekiem, ierēdņiem valsts un pašvaldību iestādēs, auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos,  u.c. Fakultātē var iegūt pabeigtu augstāko izglītību, sākot ar pamatstudiju profesionālajām vai akadēmiskajām studiju programmām un beidzot ar maģistrantūru.

Jurista kvalifikāciju ieguvušie absolventi var strādāt par tiesnešiem, prokuroriem, zvērinātiem advokātiem, policistiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, juristiem un juristu palīgiem valsts, pašvaldības iestādēs un pie privātā sektora darba devējiem tiesību jomā.

Jaunais fakultātes studiju virziens „Informācija un komunikācija” bakalaura līmenī piedāvā kvalifikāciju, kas sekmē starpdisciplināru vēstures/kultūrvēstures informācijas izmantošanu arhīvu, muzeju, tūrisma un skolas izglītības jomās, kā arī plašas maģistra studiju turpinājuma iespējas. Nodrošinot nākotnē savām interesēm atbilstošu darba tirgus piedāvājumu, akadēmiskās studijas var turpināt Muzeju un kultūras mantojuma studijās (LKA), vēstures vai kultūras vēstures/teorijas, kā arī sociālo zinātņu maģistratūrās (LU, DU), savukārt profesionālās maģistra studijas – RA studiju programmā „Arhīvniecība” vai skolotāju profesionālā maģistra programmās (DU).

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte sagatavo augsti kvalificētus pedagoģiskos darbiniekus. Sagatavoti tiek dažādu mācību priekšmetu skolotāji, profesionālās , speciālās izglītības skolotāji, sociālie pedagogi, skolotāji-logopēdi, surdopedagogi, tulki referenti, sociālie rehabilitētāji, kā arī interjera un vides dizaineri. Studējot ir iespēja izvēlēties un apgūt papildspecialitāti, kas paaugstina absolventu konkurences iespējas darba tirgū.

← Jautājumu saraksts

11. Kad RA ir Informācijas diena?

Rēzeknes Augstskola katru gadu aprīlī organizē Informācijas dienu. Lai uzzinātu vairāk par studiju iespējām Rēzeknes Augstskolā 2015./2016. studiju gadam, visi interesenti laipni gaidīti 2015. gada 10. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas alejā 115.

Pasākumā būs pieejama visplašākā informācija:

 • par studiju programmām, to aktualitāti un konkurētspēju darba tirgū;
 • par uzņemšanas nosacījumiem;
 • par pieteikšanos pamatstudijām Vienotajā uzņemšanas sistēmā;
 • par valsts finansētām budžeta vietām pilna laika studijām;
 • par studiju un prakses iespējām ārzemēs;
 • par studentu dienesta viesnīcu;
 • par jebkuru jautājumu, kas interesē vidusskolēnus.

Uzziņas pa tālr. 26462152, 26656553, e-pastu san@ru.lv.

← Jautājumu saraksts

12. Kādi ir uzņemšanas noteikumi?

Uzņemšana RA pamatstudiju programmās notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā centralizēto eksāmenu sertifikātu un atestātu (diplomu) rādītājus.

Maģistra programmās uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā diplomu rādītājus, pārrunu par maģistra darba tēmu un iesniegto bakalaura darbu vai referātu rezultātus.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās studētgribētājus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā diploma pielikuma vidējo vērtējumu.

Plašāk skat. šeit

← Jautājumu saraksts

13. Kad sākas dokumentu pieņemšana un iestājpārbaudījumi 2015./2016. studiju gadam?

No 1. jūlija sākas pieteikumu elektroniskā pieņemšana 2015./2016. studiju gadam. Dokumentus pilna/nepilna laika pamatstudijām pieņems RA Uzņemšanas komisijā (Atbrīvošanas alejā 115, 121. auditorijā, Rēzekne, LV 4601, tālrunis 26462152). No 4. augusta notiek uzņemšana augstākā līmeņa studijām atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem, un diploma pamata. Iestājpārbaudījuma rezultātus vērtē pēc desmit ballu sistēmas: iestājpārbaudījuma rezultāts ir pozitīvs, ja vērtējums ir vismaz 4 balles.

Uzņemšanas noteikumi

Madonas filiāle

← Jautājumu saraksts

14. Kādi dokumenti iesniedzami Uzņemšanas komisijā?

Reflektantiem RA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:
1) iesniegums,
2) dokumenta par vidējo/augstāko izglītību un atzīmju izraksta kopijas, (uzrādot dokumentu oriģinālus),
3) 2 fotokartiņas (3x4),
4) pases vai ID kopija (personīgi uzrādot pasi vai ID),
5) ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,
6) konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģināls,
7) dzīves un darba gājums(CV) - tikai augstākā līmeņa studijām.

Maksa ar dokumentu noformēšanu EUR 20,00.         

← Jautājumu saraksts

15. Vai, studējot RA, ir iespējas studēt ārzemēs?

Šāda iespēja noteikti pastāv. RA ir noslēgti vairāk kā 150 sadarbības līgumi ar 25 valstu universitātēm - Beļģijā, Dānijā, Igaunijā, Grieķijā, Norvēģijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā, Maltā, Krievijā, Gruzijā u.c. Studenti var piedalīties studiju vai prakses mobilitātēs ar ERASMUS vai citu projektu stipendijām.

← Jautājumu saraksts

16. Vai ir iespēja studēt doktora studiju programmās?

Rēzeknes Augstskolā tiek realizētas šādas studiju programmas: doktora studiju programma „Pedagoģija”, „Vides inženierzinātne” un „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”.

RA īstenotās studiju programmas

← Jautājumu saraksts

17. Ko nozīmē 1. un 2. līmeņa programmas?

Augstākā izglītība dalās divos posmos. Pirmais posms: koledžu izglītība, profesionālā akadēmiskā augstākā izglītība; otrais posms: maģistrantūra, doktorantūra.

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas) nodrošina 4.profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Studiju ilgums ir 2-3 gadi. Pēc šīm studijām var iestāties un turpināt studēt kādā no otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām.

Savukārt 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un profesionālo bakalaura grādu profesionālās darbības jomā. Tā ir pilna apjoma augstākā izglītība, kas apgūstama vismaz 4 gados.

Augstākā līmeņa studijas ir studijas, kuras persona turpina pēc iegūtās profesionālās augstākās izglītības kvalifikācijas vai bakalaura grāda. Šo programmu ilgums var būt no 1,5 gadi līdz 3 gadiem, pēc to absolvēšanas tiek iegūts maģistra grāds vai profesionālā kvalifikācija.

← Jautājumu saraksts

18. Kas ir kredītpunkts?

Katrs studiju kurss ir mērāms kredītpunktos. Kredītpunkts ir studenta studiju darba uzskaites kvantitatīvā mērvienība, kas atbilst 40 studenta darba stundām, no tām pilna laika studijās 40% ir kontaktnodarbības. Kredītpunktus iegūst pēc sekmīgi nokārtota studiju kursa pārbaudījuma. Pilna laika studenti studiju gada laikā apgūst priekšmetus, kuru kopējā kredītpunktu summa ir 40. Nepilna laika studentu apgūto kredītpunktu skaits semestrī var būt līdz 20.

← Jautājumu saraksts

19. Vai ir pāriet no citas augstākās izglītības iestādes un studēt RA? Kādi ir nosacījumi?

Pāreja no citām augstākajām mācību iestādēm ir iespējama. Imatrikulācija studijām vēlākajos studiju posmos ir iespējama, ja iepriekš apgūtā licencētas/akreditētas studiju programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem un ja attiecīgajā RA studiju programmā ir brīvas vietas. Programmu pielīdzināšanas kārtība ir stingri reglamentēta. Arī RA studējošais noteiktā kārtībā var pāriet no vienas RA programmas uz citu.

← Jautājumu saraksts

20. Kādi dokumenti ir iesniedzami imatrikulācijai vēlākajos studiju kursos?

Pretendenta iesniegums par iepriekšējā augstskolā apgūto studiju kursu pielīdzināšanu RA konkrētajai programmai, iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments (atzīmju izraksts/ sertifikāts/ diploms, diploma pielikums), augstskolā apgūto kursu anotācijas vai īsās studiju programmas, iesniegums, pases kopija (personiski uzrādot pasi), 2 fotokartiņas (3x4), ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), dzīves un darba gājums (CV).

← Jautājumu saraksts

21. Vai studējošie tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu?

RA studenti iespēju robežās tiek nodrošināti ar dzīvesvietu dienesta viesnīcā. Istabu maksu var dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi. Maksa par dzīvošanu dienesta viesnīcā (no 01.02.2013.):

 • vienvietīga istaba – 115,00 EUR
 • divvietīga istaba – 65,00 EUR
 • trīsvietīga istaba –43,00 EUR
 • četrvietīga istaba –35,00 EUR

Dienesta viesnīcā ir iespējams izmantot veļas mašīnu, pieejams internets, katrā istabā ir ledusskapis. Arī nepilna laika studiju programmās studējošie var izmantot dienesta viesnīcu.

← Jautājumu saraksts

22. Kādas ir ārpusstudiju aktivitātes?

RA studenti aktīvi iesaistās dažādās aktivitātes, paši organizējot pasākumus, kā arī apmeklējot pilsētas, valsts mēroga sabiedriskās norises. Augstskolai ir savs Sporta nams. Var izmantot sporta spēļu zāli ar 200 skatītāju vietām, konferenču zāli, smagatlētikas zāli, hidroprocedūru kabinetus. Plaši pārstāvēti ir tādi sporta veidi kā basketbols, volejbols, futbols, aerobika, atlētiskā vingrošana, šahs. RA sporta nams ir nozīmīgs ne tikai augstskolas, bet arī visas Rēzeknes pilsētas sporta dzīvē. Te notiek valsts meistarsacīkstes florbolā, pilsētas čempionāti handbolā un minifutbolā. Tie, kam patīk dziedāt, var iesaistīties jauktajā korī „Sonitum” un priecēt klausītājus dažādos augstskolas pasākumos. Darbojas arī deju kopa „Dziga”. Savukārt aktiermākslas iemaņas var apgūt studentu teātrī „ĶerRA”, bet radošās spējas attīstīt jauno autoru aktivitātēs. Augstskolā darbojas avīze „RA Dialogi”. Katrā fakultātē darbojas Studējošo pašpārvalde, kur var gūt pieredzi projektu, pasākumu vadīšanā un organizēšanā, sastapt domubiedrus, kā arī risināt dažādus aktuālus jautājumus.

← Jautājumu saraksts

23. Kādas struktūrvienības vēl darbojas Rēzeknes Augstskolā?

 • Juridisko konsultāciju centrs

Rēzeknes Augstskolā darbojas Juridisko konsultāciju centrs, kur Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes studiju programmas "Jurists" studentiem ir iespēja praktizēt un nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas, prakses laikā gūtās atziņas izmantot zinātnisko darbu izstrādē, pilnveidot iemaņas dabā ar klientiem. Juridisko konsultāciju centrs atrodas Maskavas ielā 22, Rēzeknē.

 • Inovāciju centrs

Rēzeknes Augstskolas studentiem ir iespēja iesaistīties un izmantot Inovāciju centra pakalpojumus. Pieejamas biroja telpas ar aprīkojumu (mēbeles, internets, telefons, sanāksmju telpa), kā arī biroja pakalpojumi (fakss, kopēšana, ienākošās un izejošās korespondences apstrāde utt.). Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi - komercsabiedrības reģistrācija, grāmatvedības pakalpojumi, juridisko dokumentu sastādīšana, mārketinga konsultācijas, biznesa plānu sastādīšana, ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste. Rēzeknes Augstskolas Inovāciju centra mērķis ir atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības uzsākšanai. RA Inovāciju centra atrodas Maskavas ielā 22, Rēzeknē.

← Jautājumu saraksts

24. Kādēļ būtu vērts izvēlēties studēt RA?

Katrs RA students studiju laikā iegūst stabilas zināšanas, profesionālas iemaņas un prasmes izvēlētajā studiju programmā. Paralēli teorētiskajām nodarbībām visās programmās ir paredzētas arī studiju prakses, kas nodrošina praktisko iemaņu apgūšanu, tāpat arī tiek praktizētas dažādas darba formas: semināri, kolokviji, prāta vētras, disputi, lomu spēles, diskusijas u.c. Iegūtās zināšanas ļauj konkurēt Latvijas, kā arī Eiropas Savienības darba tirgū. Un pats svarīgākais – RA kopējais studējošo skaits šobrīd ir ap 2000 studentu, kas ļauj docētājiem saglabāt individuālas un radošas studiju formas, garantējot kvalitatīvu, mūsdienu modernajām tehnoloģijām atbilstošu studija procesa norisi.

← Jautājumu saraksts

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS