Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Studiju kvalitātes vadības sistēma
1. Pamatdokumenti
Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam

 

2. Kvalitātes vadības sistēmas
Studiju kvalitātes novērtēšanas un kontroles sistēma Rēzeknes Augstskolā (RA)
Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA

 

3. Studentu uzņemšanas stratēģija un taktika (kvalitātes un pieejamības aspekti)
Nolikums par imatrikulāciju un eksmatrikulāciju Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par konkursa kārtību uz valsts finansētajām budžeta vietām Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par studiju kursu akadēmisko atzīšanu Rēzeknes Augstskolā
Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos, uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes Augstskolā
Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas noteikumi 2015. studiju gadā

 

4. Studentu vērtēšana (kritēriji, metodes, uzraudzība)
Eksāmenu un ieskaišu sesijas norises reglaments Rēzeknes Augstskolā
Metodiskie ieteikumi studentu patstāvīgā darba organizēšanai Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par kursa eksāmeniem un ieskaitēm
Nolikums par praksēm Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā
Par plaģiātisma izplatīšanās mazināšanas pasākumiem Rēzeknes Augstskolā 2010./ 2011. Studiju gadā
Studiju rezultātos balstīta studiju kvalitātes sistēma RA

 

5. Studiju procesa organizācija, programmu un piešķiramo grādu apstiprināšana, uzraudzība un regulāra kontrole
Nolikums par Rēzeknes Augstskolas akadēmiskajām un profesionālajām studijām un studiju programmām
Nolikums par studiju programmu padomēm Rēzeknes Augstskolā
Rēzeknes Augstskolas studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas kārtība
Nolikums par studiju programmas /moduļa/ specializācijas direktoru Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par Rēzeknes Augstskolas klausītāju
Rēzeknes Augstskolas (RA) īstenoto studiju programmu novērtēšanas noteikumi
Rēzeknes Augstskolas studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanas kārtībā

 

6. Sadarbība ar darba devējiem un viņu iesaiste mācību procesa vērtēšanā un pilnveidē
Nolikums par praksēm Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par valsts un gala pārbaudījumiem Rēzeknes Augstskolā
Rēzeknes Augstskolas konventa nolikums
 • RA kopš 26.10.2010. ir Rēzeknes Uzņēmēju biedrības biedrs.
 • 03.02.2011.noslēgts līgums Nr.3-6/11 ar biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera", kura ietvaros notiek sadarbība arī Latvijas darba devēju konfederāciju.
 • RA kopš 2010.gada darbojas Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvajā Padomē, kuras uzdevums cita starpā ir skatīt arī izglītības un nodarbinātības jautājumus.
 • RA darbojas Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju konsultatīvajā padomē, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

 

7. Akadēmiskā personāla kvalitātes nodrošināšana (vērtēšana, kontrole, atbalsts, nomaiņa)
Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Augstskolā
Nolikums par RA docētāju
Nolikums par RA docētāju stimulēšanu
Mācību metodisko izstrādņu un zinātnisko pētījumu plānošanas, uzskaites, kontroles un apmaksas noteikumi
Akadēmiskā personāla attīstības vadlīnijas 2011. – 2015.gadam
Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla studiju darba apjoma plānošanas un uzskaites kārtība 2014./2015.studiju gadā
Rēzeknes Augstskolas akadēmiskā personāla darba kvalitāteas vērtēšanas kārtība

 

8. Sadarbība ar vidusskolām (ārpusklases darbs, skolotāju profesionālā pilnveide, ietekme uz mācību procesu
 • 15.10.2010. Līgums Nr.3-6/2 ar Rēzeknes 1. vidusskolu par sadarbību par augstākās profesionālās kvalifikācijas pedagogu sagatavošanu:
  • Virkne līgumu ar vidusskolām par sadarbību profesionālo prakšu organizēšanu.
 • RA Mūžizglītības centrā tiek īstenotas skolotāju profesionālās pilnveides programmas:
  • 2009./2010.st.g.-21 programma;
  • 2010./2011.st.g.- 36 programmas.
 • Līdzdalība skolēnu olimpiāžu organizēšanā:
  • Latvijas informātikas olimpiāde 2010;
  • Latgaliešu valodas un kultūrvēstures olimpiāde "Vuolyudzāni" u.c.
 • 29.01.2013. līgums Nr.3-7/17 ar Lūdzas pilsētas ģimnāziju par sadarbību vidējās, augstākās un neformālās izglītības, kā arī īzglītojamo karjeras vadības jomā.

 

9. Sabiedrības informēšana par piedāvātajām studiju programmām un piešķiramajiem grādiem
 • Uzņemšanas noteikumi un informācija par studiju programmām RA mājas lapā (www.ru.lv), citos elektroniskajos resursos (piem.,www.niid.lv,www.latvija.lv/studijas) u.c.
 • Informācija par studiju programmām RA informatīvajos bukletos.
 • Ikgadējā informācijas diena RA.
 • Regulāri pasākumi vidusskolās mācību gada garumā (Sabiedrisko attiecību nodaļa).
 • Līdzdalība lielākajās izglītības izstādēs ("Skola 2011", "Izglītības iespējas 2011 "Daugavpilī" Izglītība un karjera 2011", Rēzeknē u.c.).
 • Informatīvie pasākumi un prezentācijas pašvaldībām (piem., Latgales plānošana reģiona Attīstības padomei 11.03.2011.u.c.)
 

Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS