Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vadības zinātne
Studiju programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

E-pasts: Irena.Silinevica@ru.lv
Studiju programmas kods: 43345
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 01.03.2012 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: sociālo zinātņu bakalaura vadības zinātnē akadēmiskais grāds.
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts bakalaura darbs.
Programmas apjoms (kredītpunkti): 120
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi; Nepilna laika studijas: 4 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā; Nepilna laika studijas: 920 gadā


Programmas saturs

A – obligātā daļa:

Matemātika, Ekonomikas teorija un metodoloģija, Filozofija, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Civilā aizsardzība, Darba aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Statistika I, II, Socioloģija, Publiskās finanses, Ievads uzņēmējdarbībā, Mikroekonomika, Grāmatvedības teorija, Loģika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Tirgzinība, Vadības teorija, Politoloģija, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā, Tirgzinības pētījumi, Darba un komerctiesības, Personālvadība, Studiju darbs tirgzinībā, uzņēmējdarbībā, Nodokļu sistēma, Uzņēmējdarbības finanses, Optimizācijas teorija, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana, Vadības psiholoģija, Bakalaura eksāmens, Bakalaura darbs.

 

B – obligātās izvēles daļa:

Eiropas ekonomiskā integrācija, Vides ekonomika, Reģionālā ekonomika, Psiholoģija, Publiskās runas pamati, Finanšu grāmatvedība , Kredītiestāžu vadība un tirgzinība, Starptautiskās valūtas un norēķinu attiecības, Vērtspapīru tirgus, Cenu politika uzņēmumā, Pašvaldību darba organizācija un plānošana, Mārketinga komunikācijas, Patērētāju uzvedība, Vispārējās kvalitātes vadība, Loģistika, Produktu kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbības vadība, Pakalpojumu tirgzinības vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Starpkultūru biznesa attiecības, Stresa menedžments

 

C – brīvās izvēles daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās.
  • strādāt pakalpojumu un ražošanas sfērās ar uzsvaru uz struktūrvienību vadību;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.


» Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Papildus punkti
  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS