Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.philol., asoc.prof. Karīne Laganovska

E-pasts: Karine.Laganovska@ru.lv
Studiju programmas kods: 42345
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 23.09.2003 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesības, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Cittautu kultūru studijas

 

Nozares teorētiskie pamatkursi:

Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika I, II, Tirgzinība, Ievads vadības teorijā, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība, Starpkultūru komunikācija, Lietišķās lingvistikas pamatkurss

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Socioloģija, Ievads grāmatvedībā, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības analīze, Komunikatīvā kompetence multilingviālā vidē, Latviešu valodas runas un rakstu kultūra, Starptautiskās tiesības, Stresa un laika menedžments, Otrās svešvalodas pamatkurss (vācu valoda/krievu valoda), Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu valodā, Darījumu korespondence angļu valodā, Lietišķā komunikācija otrajā svešvalodā (vācu valodā/krievu valodā), Rakstiskās tulkošanas teorija un prakse, Informācijas tehnoloģijas lietišķajā sarakstē un tulkošanā,  Mediju un reklāma, Pasākumu vadība, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • vadīt ārējos sakaru struktūrvienību uzņēmumos, iestādēs;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS