Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Skolotājs, studiju modulis: "Pamatizglītības skolotājs sākumskolā "
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.paed., profesors Jānis Dzerviniks

E-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv
Studiju programmas kods: 42141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 07.03.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaurs izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 0 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

 

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

 

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Studiju darbi pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās.

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli:

Dzimtās valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Rokdarbu saturs un mācīšanas metodika, Integrētās mācības u.c.;

 

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli; profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai).

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos.Absolventu iespējas
  • studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE bioloģijā – 1 punkts
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS