Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Skolotājs, studiju modulis: "Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs"
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.paed., profesors Jānis Dzerviniks

E-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv
Studiju programmas kods: 42141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 07.03.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un svešvalodas (angļu vai vācu) skolotāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens attiecīgajā svešvalodā
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 700 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Kultūras vēsture, Praktiskā svešvaloda, Sociālās ekonomikas pamati u.c.

 

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus:

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskais darbs pedagoģijā u.c.;

 

Profesionālās specializācijas kursi:

Konversācija, Praktiskā gramatika, Novadzinības Teksta analīze, Ārzemju literatūra, 20.gs. angļu/vācu literatūra, Ievads tulkošanā.

 

Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci. Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

Latgales folklora, Latvijas vēsture, Starptautiskas attiecības un Latvijas drošība, Kreatīva rakstīšana, Praktiska tulkošana, Stilistika, Didaktikas spēles u.c.

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās;
  • strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni:

  • Svešvaloda (angļu/vācu)
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības
  1. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  2. CE otrā svešvaloda – 1 punkts (par katru)
  3. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS