Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Tulks referents
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.philol., docente Mārīte Opincāne

E-pasts: mariteo@tvnet.lv
Studiju programmas kods: 42222
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 28.12.2007 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka referenta kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs un nokārtots valsts eksāmens tulkošanā
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Starpkultūru komunikācija, Ievads valodniecībā, Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Eiropas Savienības likumdošana, Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, Zinātniskā darba metodoloģija, Angļu/vācu valodas fonētika, Angļu/vācu rakstu valoda, Retorika, Mutvārdu komunikācija un prezentācija angļu/vācu valodā.

Teorētiskie pamatkursi:

Ievads tulkošanas teorijā, Ievads terminoloģijā, Angliski/vāciski runājošo valstu novadzinības, Sastatāmā valodniecība, Angļu/vācu valodas frazeoloģija, Angļu/vācu valodas leksikoloģija, Pētījuma tulkošanā zinātniskie pamati, Ārzemju literatūras vēsture, Ievads rakstiskajā tulkošanā, Ievads mutiskajā tulkošanā, Angļu/vācu valodas praktiskā gramatika, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti, Stilistika.

Profesionālās specializācijas kursi:

Rakstiskās tulkošanas modulis: Informatīvie teksti, Vides problēmas, Publicistika un literārie teksti, Tirgus pētījumi un reklāma, ES teksti, Otrā svešvaloda (angļu/vācu), Lietišķā angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu angļu/vācu valoda, Juridisko tekstu tulkošana, Ekonomisko tekstu tulkošana: ekonomika un uzņēmējdarbība, Datorprogrammas tulkotājiem, Konsekutīvā un sarunu tulkošana, Sinhronā tulkošana, Saskarsmes psiholoģija, Teksta analīzes lingvostilistiskie aspekti. Brīvās izvēles kursi ļauj studējošajiem gan paplašināt savu redzesloku, gan tālāk attīstīt profesionālo kompetenci.

Brīvās izvēles kursu klāsts tiek regulāri atjaunots un papildināts, ņemot vērā studentu ierosinājumus un vēlmes. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ekonomikas pamatkoncepcijas un terminoloģija, Mūsdienu pedagoģijas terminoloģija, Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vācu valoda, Latviešu un krievu valodas kontrastīvā gramatika, Pedagoģisko tekstu tulkošana u.c.

 Absolventu iespējas
  • strādāt par tulku un tulkotāju valsts un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, ES institūcijās.
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā filoloģijas maģistrantūrā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni:

  • Svešvaloda (angļu/vācu)
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

 

Divi centralizētie eksāmeni:

  • Svešvaloda (angļu/vācu/ krievu/ franču)
  • latviešu valoda un literatūra;
  • matemātika

 

Uzņemšanas prasības

  1. CE otrā svešvaloda – 1 punkts
  2. Novada/pilsētas vai valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, ekonomikā – 1 punkts (par katru)
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS