Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Speciālās izglītības skolotājs
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.paed., lektore Mārīte Rozenfelde

E-pasts: Marite.Rozenfelde@inbox.lv
Studiju programmas kods: 42141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 16.05.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 0 gadi; Nepilna laika studijas: 4.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Nepilna laika studijas: 920 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā pedagoģija, Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmsskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Pedagoģiskā doma Latvijā, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram,

Neiropatoloģijas pamati, Anatomija, fizioloģija, patoloģija, Speciālās pedagoģijas vēsture utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ievads specialitātē, Latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodika, Matemātikas mācīšanas metodika, Ģeogrāfijas, vēstures mācīšanas metodika, Dabas, vides zinību, veselības mācības mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas mācīšanas metodika, Rokdarbu, darbmācības un profesionālās apmācības metodika utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Papīra plastika, Runas psiholoģija, Psihoterapijas pamati, Psihosomatiskie traucējumi utt.

 

 

 

 Absolventu iespējas
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā;
  • strādāt izglītības un audzināšanas iestādēs ar bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE bioloģijā – 1 punkts
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS