Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Sociālais pedagogs
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.psych., lektore Rita Orska

E-pasts: Rita.Orska@ru.lv
Studiju programmas kods: 42141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 16.05.2006 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds izglītībā un sociālā pedagoga kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 4.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā; Nepilna laika studijas: 920 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā pedagoģija , Didaktika, Pedagoģiskās pētīšanas metodes, Pedagoģijas teoriju vēsture, Salīdzinošā pedagoģija, Skolvadības pamati, Pedagoģiskā doma Latvijā, Zinātniskā darba pamati utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram

Informātika pedagoģijā, Audzināšanas teorija un metodika, Ievads speciālajā pedagoģijā un psiholoģijā, Pirmskolas un skolas pedagoģija, Pieaugušo pedagoģija, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, Vispārīgā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Mācību procesa psiholoģija utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ievads specialitātē, Medicīnas zinātņu pamati un pirmā medicīniskā palīdzība, Sociālā rehabilitācija, Darba audzināšanas, apmācības un profesionālās orientācijas psiholoģiski pedagoģiskā problēma, Sociālpedagoģiskais darbs un likumdošana, Sociāli pedagoģiskā darba metodes utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Neirolingvistiskā programmēšana, Mākslas pedagoģiski psiholoģiskā iedarbība, Didaktiskās spēles, Spēju pedagoģija, Psihosomatiskie traucējumi, Mūzikas terapija, Papīra plastika utt.

 Absolventu iespējas
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā, pedagogu tālākizglītības programmās, sociālā darba profesionālajā programmā;
  • strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE Latvijas un pasaules vēsturē – 1 punkts
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS