Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Tiesību zinātne
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.iur. Inese Novika

E-pasts: Inese.Novika@ru.lv
Studiju programmas kods: 42380
Akreditācijas termiņš: no 29.10.2008 līdz 31.12.2019
Licences termiņš: no 04.06.2008 līdz 31.12.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts bakalaura darbs, nokārtots valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 4.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1300 gadā; Nepilna laika studijas: 1155 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi ir saistīti ar juriskonsulta kvalifikācijas prasībām un juriskonsulta prasmju apguvi, piemēram, Profesionālā ētika, Tiesību vēsture, Vispārīgā un sociālā psiholoģija, Politoloģija, Juridiskā svešvaloda, Latīņu valoda, Kultūras vēsture, Vadības teorija. Vairāki vispārizglītojošie kursi integrēti jurisprudencē, piemēram, Tiesību filozofija, Juridiskā psiholoģija u.c.

Teorētiskie pamatkursi saskaņā ar juridiskās izglītības standartu ir Tiesību teorija un Valsts zinātne. Šajos kursos studenti apgūst vispārējos juridiskos jēdzienus un kategorijas, tiesību institūtus, tiesību metodes u.c. vispārējus jautājumus.

Profesionālās specializācijas kursi sastāv no divām daļām. Fundamentālās tiesību zinātnes apgūstamas tādos kursos kā Konstitucionālās tiesības, Administratīvās tiesības un Administratīvais process, Civiltiesības un Civilprocess, Krimināltiesības un Kriminālprocess, Starptautiskās tiesības, Eiropas Savienības tiesības. Pie otrās daļas kursiem pieder studiju kursi, kurus students izvēlas atbilstoši tai juriskonsulta profesijai (virzienam), kurā viņš paredzējis strādāt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Administratīvā atbildība, Policijas tiesības, Notariāta tiesības, Informācijas tehnoloģiju tiesības, Konkurences tiesības, Grāmatvedība, Svešvalodas, Baznīcas tiesības u.c.Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešu, prokuroru, advokātu, notāru, tiesu izpildītāju palīgiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juriskonsultiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

 

Uzņemšanas prasības
  1. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu politikā un tiesībās konkursa/konferences godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  2. Gada atzīme dokumentā par vidējo izglītību pirmajā un/vai otrajā svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā 8 (ļoti labi) un vairāk – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru)
  3. Gada atzīme dokumentā par vidējo izglītību politikā un tiesībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS