Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Filoloģija
Studiju programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.philol. profesore, vad.pētn. Ilga Šuplinska

E-pasts: Ilga.Suplinska@ru.lv
Studiju programmas kods: 43223
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 16.01.2004 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu bakalaura filoloģijā akadēmiskais grāds
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 115 kredītpunkti (KP), izstrādāti 2 studiju darbi (par katru 3 KP), aizstāvēts bakalaura darbs (10 KP) un nokārtots bakalaura gala eksāmens (2 KP). Tā kā paralēli tiek apgūti latviešu valodas un literatūras priekšmeti, pastāv viens nosacījums gala eksāmenu organizēšanā: ja bakalaura darbs tiek rakstīts latviešu literatūrā, tad bakalaura eksāmens kārtojams latviešu valodā, un otrādi
Programmas apjoms (kredītpunkti): 120
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā;


Programmas saturs

Obligātā daļa (73 KP) ietver 5 moduļus: valodniecības vēsture, valodas, mūsdienu latviešu valoda, literatūras vēsture, literatūras teorija un metodoloģija.

Apgūstamie kursi: 

Semantika, Pragmatika, Morfoloģija, Fonētika, Valodas datorrīki un programmas, Ievads baltu filoloģijā, Skolas un pieejas valodniecības vēsturē, Lietuviešu valoda, Latīņu valoda, Latgaliešu literārā valoda, Antīkā literatūra, Latgaliešu literatūras vēsture, Filoloģijas pētījumu metodoloģija, Literāra teksta analīze, Latviešu folklora un mitoloģiskie priekšstati, Virzieni un žanri latviešu literatūras vēsturē, Literatūras tendences gadsimtu mijā.

 

Obligātās izvēles daļa (42 KP) ietver 3 moduļus: zinātniski pētnieciskie darbi, latgalistika, ievads komunikācijas teorijā. Šī ir vienīgā programma pasaulē, kur latgalistikas priekšmeti ir apgūstami 14 KP apjomā.

Tajā ietilpst:

Latgaliešu valodas praktikums, Latgaliešu folklora, Latgaliešu literatūras mācīšanas metodika, sabiedriskās attiecības, Komunikācijas tehnoloģijas, Reklāmas tekstu analīze, rediģēšana, Mediju tiesības, Kultūras projekti, Masu kultūras stereotipi, Diskursa tipi un žanri, Mediju praktikums, Folkloras praktikums, Muzeja praktikums.

 Absolventu iespējas

studēt maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā; darboties plašsaziņas līdzekļu, kultūras jomās; veikt pētniecisko darbu reģionālistikā.» Uzņemšanas prasības


Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi
  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvaloda (angļu vai vācu).

 

Papildus punkti
  1. CE otrajā un trešajā svešvalodā – 1 punkts (par katru);
  2. Novada vai valsts zinātniski pētniecisko darbu humanitārajās zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  3. Novada vai valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  4. Reģiona literāro un valodas konkursu godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS