Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Elektroniskā komercija
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.sc.ing. lektors Aleksejs Zorins

E-pasts: Aleksejs.Zorins@ru.lv
Studiju programmas kods: 42341
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 08.08.2008 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā un elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu socioloģijā, civilā aizsardzībā, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Angļu valoda, Socioloģija, Saskarsme un profesionālā ētika, Darba aizsardzība un ergonomika, IT tiesību zinību pamati un standarti, Civilā aizsardzība, Darba tiesības, Biznesa komunikācijas

Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas grāmatvedībā, matemātikā, tirgzinībā, ekonomikā, programmēšanā, kā arī vadības teorijā, datu bāzēs un datoru tīklos. Nozīmīgākie studiju kursi:

Grāmatvedība, Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Diskrētā matemātika, Datori un programmēšana I, II, Mikroekonomika, makroekonomika, Tirgzinība, Datu bāzes, Vadības teorija, Datortīkli, Uzņēmējdarbības finanses, Objektorientētā programmēšana

Profesionālās specializācijas kursi paredz e-komercijas sistēmu veidošanas procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas varbūtību teorijā, informācijas aizsardzībā, prasību analīzē un modelēšanā, dokumentu pārvaldes sistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Operētājsistēmas, Algoritmi un datu struktūras I, II, Tīkla Internet tehnoloģijas, Prasību analīze un modelēšana, Multimediju tehnoloģijas, Elektroniskās komercijas principi, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Informācijas aizsardzība, Projektu vadīšana, Kvalitātes pārvaldība, Nauda un bankas, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, Datorgrafika, Ievads aplikāciju programmēšanā.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Tēlotājmāksla, Inovācijas, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Vācu valoda, Zinātniskā darba pamati, Loģika, Ētika, estētika, Publiskās runas pamati, Civiltiesības, Filozofija.

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
  • o strādāt uzņēmumos, kur ir vai tiks izveidota elektroniskās komercijas tehnoloģijas sistēma (EKTS) vai kuri nodarbojas ar EKTS izstrādi.


» Uzņemšanas prasības


  1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar  informācijas tehnoloģijas, datorzinātnes, ekonomikas vai vadības zinātnes jomu– 1,5 punkti.
  2. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Informātikā, Biznesa ekonomiskajos pamatos/ Ekonomikā, Angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru);
  3. Valsts olimpiāžu matemātikā, ekonomikā, informātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS