Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Ekonomika, studiju modulis: "Uzņēmējdarbības tiesības"
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.oec. profesore Iveta Mietule

E-pasts: mietule@inbox.lv
Studiju programmas kods: 42310
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 16.01.2004 līdz 31.12.2016
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds ekonomikā ekonomista profesionālā kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, nokārtots valsts eksāmens, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports

 

Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa

Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana

 

Nozares specializācijas kursi - B daļa

Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Kvalitātes vadības pamati, Projektu vadīšana, , Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Pakalpojumu vadīšana, Civiltiesības, , Inovāciju vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, Lietišķā komunikācija, Mediji un reklāma, Audita pamati, Izmaksu plānošana, Krimināltiesības un kriminālprocess, Uzņēmējdarbības analīze, Nodokļu administrēšana, Apdrošināšana, Kreditēšana, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības, Studiju darbs komerctiesībās

 

C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.Absolventu iespējas
  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts;
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS