Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Sociālais rehabilitētājs
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.psych., lektore Rita Orska

E-pasts: Rita.Orska@ru.lv
Studiju programmas kods: 41762
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 04.06.2019
Licences termiņš: no 03.04.2007 līdz 04.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: sociālā rehabilitētāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā  psiholoģija,  Saskarsmes  psiholoģija,  Attīstības psiholoģija,  Vispārīgā  pedagoģija,  Tiesību  zinātnes  pamati,  Ekonomikas  pamati,  Svešvaloda,  Informātika,  Attīstības  fizioloģija  un  ģenētikas  pamati  u.c

Nozares  mācību  kursi: sniedz teorētiskas un praktiskās zināšanas darbībai profesijā:

obligātie mācību kursi iepazīstina ar sociālā darba aspektiem, pētniecisko darbību  nozarē:

Sociālā  attīstība  un  sociālās  labklājības  sistēma  Latvijā,  Sociālais  darbs  kopienā,  Iekļaujošā  pedagoģija,  Pētnieciskā  darbība  sociālajā  darbā  u.c.

konkrētās profesijas mācību kursi sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Sociālā  darba  un  sociālās  pedagoģijas  teorijas  un  metodes,  Sociālā  rehabilitācija  darbā  ar  mērķgrupām,  Sociālā  rehabilitētāja  profesionālās  meistarības  darbnīcas  u.c.

brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Sociālā gleznošana,  Stresa  vadīšana,  Mūzikas  terapija  u.c.

 Absolventu iespējas
 • Absolventu iespējas:
  • studēt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Sociālais pedagogs" (sākot ar 2. kursu RA), sociālā darba profesionālajā programmā;
  • strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

 • latviešu valoda un literatūra;
 • svešvalodas;
 • matemātika;

 

Uzņemšanas prasības
 1. Valsts zinātniski pētniecisko darbu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
 2. CE Latvijas un pasaules vēsture – 1 punkts
 3. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS