Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Lietišķā vēsture
Studiju programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.paed.; Mg.hist. vieslektore Valda Čakša

E-pasts: caksa@tvnet.lv
Studiju programmas kods: 43224
Akreditācijas termiņš: no 09.07.2008 līdz 31.12.2015
Licences termiņš: no 21.06.2005 līdz 31.12.2015
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē
Kvalifikācijas/grāda prasības: Studējošie iegūst humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē, ja ir sekmīgi apguvuši studiju programmas saturu (120 KP), tai skaitā ieguvuši pozitīvu vērtējumu par diviem studiju darbiem (4 KP), par arhīvniecību un arhīva darba praksi (3 KP), par muzejmācību un muzeja darba praksi (3 KP), par bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu (10 KP).
Programmas apjoms (kredītpunkti): 120
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā;


Programmas saturs

Modulis Vēstures zinātnes periodizācija un pētniecība, kuru veido sistemātiskie vēstures specialitātes standartizētie kursi, zinātniskā darba iemaņas veidojošie kursi, būtiskākie vispārizglītojošie kursi. Kursu apguve veido zināšanas par pasaules vēsturi kā procesu, kas balstīts uz noteiktām likumsakarībām; par dabas, sabiedrības ekonomiskās un politiskās attīstības modeļu un indivīda mijattiecībām vēstures notikumos; par vēsturisko laikmetu būtiskākajām izpausmēm Eiropā, pasaulē, Latvijā/un Latgales reģionā. Modulī iekļautie nozīmīgākie studiju kursi:

Ievads vēstures zinātnē, Avotmācībā, Arheoloģija un etnogrāfija, Latvijas vēsture, Aizvēsture un seno laiku vēsture, Viduslaiku vēsture, Filosofijas vēsture, Jauno laiku vēsture, Jaunāko laiku vēsture, Latgales vēsture, Historiogrāfija, Ebreji Latvijā/ Latgalē: holokausts,  Muzejmācība un muzeja darba prakse, Arhīvniecība un arhīva darba prakse, Ievads vēstures filosofijā, Mediju analīze un kritika.,  2 studiju darbi, bakalaura darbs

Modulis Kulturoloģija, modulis Lietiškā kompetence, modulis Mūsdienu aktualitātes kuros iekļauti obligāti apgūstamie kulturoloģijas studiju kursi, kā arī izvēlei piedāvātie vēstures koncentriskie kursi, vēstures palīgzinātņu, muzejzinātnes un arhīvzinātnes studiju kursi. To mērķis – veidot zināšanas un izpratni par vēsturi kā sabiedrības attīstības, cilvēka radītās kultūras atspoguļotāju, sekmēt interesi par noteiktiem procesiem sabiedrībā, radīt vēlmi tos pētīt, pievēršot uzmanību arhīvniecības, muzeoloģijas un kulturoloģijas jaunākajām tendencēm.

Kultūra vēsture, Mākslas vēsture, Mitoloģija un folklora, Latvijas kultūras vēsture, Latgales kultūras vēsture, Ievads kultūras teorijā, Reliģiju vēstures, Krievijas kultūras vēsture Latīņu valoda, Muzejs kultūrvēsturiskā vidē, Arhīvs kultūrvēsturiskā vidē, Vēstures palīgzinātnes, Sociālā atmiņa vēsturē, Ētiskās domas vēsture, Kultūra laikmeta simbolos un zīmēs  u.c.

No moduļa Starpnozaru problēmas studējošie brīvi var izvēlēties studiju kursus atbilstoši iecerētajai specializācijai un zinātniskā darba ievirzei:

Globalizācijas procesi pasaulē, Igaunijas un Skandināvijas reģiona vēsture, Polijas – Lietuvas vēsture, Lietvedība, Demogrāfija, Socioloģija, Poļu valoda, Lietuviešu valoda, Krievu valoda, Profesionālā angļu/vācu valoda, Reģionālās vēstures datu bāzes, Mutvārdu vēstures ekspedīcija u.c.
 

 Absolventu iespējas

Pēc bakalaura grāda ieguves studējošais var

  • turpināt pilna laika studijas akadēmiskajās vai profesionālajās maģistra studiju programmās (vēstures (LU, DU), kultūras teorijas un vēstures (DU), muzeoloģijas (LKA), arhīvniecības (RA) jomās;
  • turpināt studijas otrā līmeņa augstākās profesionālās skolotāja izglītības studiju programmā Vēstures un kulturoloģijas skolotājs (RA, DU);
  • strādāt muzejā, arhīvā, skolā un turpināt nepilna studiju laika maģistra studijas.


» Uzņemšanas prasības


uzņem, pamatojoties uz 2 centralizēto eksāmenu rezultātiem (latviešu valoda un svešvaloda).

Papildus prasības:

  1. CE vēsturē – maksimāli iegūstams 1 punkts
  1. Eksāmens atestātā kulturoloģijā - maksimāli iegūstams 0.98 punkts

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS