Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Pedagoģija (mag.)
Studiju programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.paed., profesors Pēteris Vucenlazdāns

E-pasts: vpics@inbox.lv
Studiju programmas kods: 45142
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 16.01.2004 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: izglītības zinātņu maģistra pedagoģijā akadēmiskais grāds pedagoģijā
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, viena publiska uzstāšanās par maģistra darba tēmu, aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Obligātie ( A daļas) kursi:

Pedagoģiskā pētījuma process un metodoloģija, Mācību un audzināšanas teorijas (salīdzinošais aspekts), Izglītības ideju attīstība Latvijā un pasaulē, Nacinālie procesi Latvijā un to ietekme uz izglītības politiku, Dabas resursi un cilvēces līdzsvarotās attīstības koncepcija, Personības attīstības pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas, Audzināšanas filozofija, Politoloģija, Vides aizsardzības problēmas, to iespējamie risinājumu ceļi mācību procesā, Pedagoģiskā saskarsme, Profesionālā svešvaloda, Izglītības ekonomika.

Obligātās izvēles ( B daļas) kursi:

Didaktiskās teorijas, Skolēnu mācīšanās motīvu veidošana, Mācību stundas problēmas, Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un diagnostika, Kooperatīvā mācīšanās, Skolvadības problēmas pasaulē un Latvijā, Izglītības likumdošana Latvijā, Vadības teorijas, Efektīva skolvadība mūsdienās, Mācību procesa vadība.

Brīvās izvēles ( C daļas) kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Sistemoloģija, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Izglītības filosofija, Testi, to veidošana, Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Pašaudzināšanas un pašizglītības efektivitāte, Kritiskās domāšanas attīstīšanas iespējas u.c.

 

 Absolventu iespējas
  • studēt pedagoģijas doktorantūrā;
  • strādāt izglītības sfērā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Bakalaura grāds pedagoģijā un/vai profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā vai pedagoģijā

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3.Apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu 2 gadi un vairāk – 0.5 punkti; 3-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4) absolvētas Rēzeknes Augstskolas studiju programmas: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs”, „Svešvalodu (angļu vai vācu) skolotājs”, „Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs”, „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā”, „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs”, „Sociālais pedagogs”, „Speciālās izglītības skolotājs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Reliģijas pedagoģija”, Latviešu valodas un literatūras skolotājs”, „Vēstures un kulturoloģijas skolotājs”, akadēmiskā bakalaura studiju programma „Pedagoģija” – 1,5 punkti.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS