Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Filoloģija (mag.)
Studiju programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.philol. profesore, vad.pētn. Ilga Šuplinska

E-pasts: Ilga.Suplinska@ru.lv
Studiju programmas kods: 45223
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 09.05.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: humanitāro zinātņu maģistra filoloģijā akadēmiskais grāds
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi nokārtoti obligātās un obligātās izvēles daļas priekšmeti un tajos savākti 80 kredītpunkti (KP), tai skaitā aizstāvēts maģistra darbs (20 KP)
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Obligātā daļa (44 KP) ietver humanitāro zinātņu teorētisko atziņu izpētes kursus, tai skaitā arī maģistra darba izstrādi. Apgūstamie kursi:

20.gadsimta filozofija, kultūrantropoloģija, 20.gadsimta literatūras pētniecības metodes, Ievads kultūrsemiotikā, Projektu vadība, 20.gadsimta tendencies valodniecībā.

Obligātās izvēles daļa (36 KP) ietver teorētisko atziņu aprobācijas kursus filoloģijas aktuālo problēmu aspektā. Tajā ietilpst:

Modernisms, Postmodernisms, Baltu mitoloģija, Socilolingvistika, Etnolingvistika, Onomastika, Baltu tautu literatūra, Baltu valodu salīdzināmā gramatika, Antīkā tradīcija mūsdienu kino un mūzikā.

 Absolventu iespējas
  • turpināt studijas doktorantūrā,
  • iesaistīties zinātniskajā darbībā (rakstīt projektus, veikt individuālos pētījumus),
  • darboties kultūras, zinātnes, masu mediju sfērās.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tai radniecīgajās humanitārajās, mākslas zinātnēs, kā arī augstākā pedagoģiskā izglītība, ja tajā ietverti valodas, mākslas un citi humanitārās izglītības priekšmeti (vismaz 40 KP apjomā).

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1.Publikācija  zinātnisko rakstu krājumā (jāiesniedz publikācijas kopija) – 1 punkts (par katru);

2.Referāta nolasīšana starptautiskajā konferencē (jāiesniedz referāta kopija) – 1punkts (par katru)
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS