Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vides aizsardzība
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.habil.geol., viesprofesors Gotfrīds Noviks

E-pasts: Gotfrids.Noviks@ru.lv
Studiju programmas kods: 47526
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 27.04.2004 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārtots valsts maģistra eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 1.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1350 gadā;


Programmas saturs

Teorētiskie pamatkursi ietver fundamentālos studiju kursus, kas izskata fizikālos, ķīmiskos , bioloģiskos principiālos procesus apkārtējā vidē un dabā un to pētīšanas metodoloģiju. Nozīmīgākie studiju kursi:

Fizikālie un ķīmiskie procesi vidē, Bioloģiskie un bioķīmiskie procesi vidē, Vides zinātnisko pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts.

 

Profesionālās specializācijas kursi dod padziļinātas zināšanas vides aizsardzības, vides tehnoloģiju, resursu izmantošanas jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Riska analīze un vadīšana, Vides kvalitātes vadība un sertifikācija, Dzīvības procesu norises drošība vidē, Ekotehnoloģija un industriālā ekoloģija, Vides aizsardzības sistēmas, Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas.

 

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas konkrētā profesionālās darbības virzienā (agrotehniskajā , pilsētvides pētījumos, minerālresursu, bioresursu, ūdens resursu, enerģētisko resursu izmantošanā , monitoringā , vides aizsardzības iekārtu projektēšanā). Nozīmīgākie studiju kursi:

Kompleksās vides monitoringa sistēmas, Vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšanas pamati, Ūdens resursu pētījumi un izmantošana, Enerģētisko resursu pētījumi un izmantošana, Piesārņojumu novēršanas un vides attīrīšanas inženiertehniskie pamati.

 Absolventu iespējas
  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt vides aizsardzības reģionālās pārvaldēs; pašvaldību ekoloģiskos dienestos; vides veselības centros; ūdens apgādes un kanalizācijas pārvaldēs; komunālās saimniecības uzņēmumos; rūpnīcās; pārtikas produktu pārstrādes un ražošanas uzņēmumos; vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes uzņēmumos (mežsaimniecība, minerālresursu ieguve, zivsaimniecība); attīrīšanas iekārtu, atkritumu pārstrādāšanas, atkritumu poligona ekspluatācijas uzņēmumos; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās; zinātniski - pētnieciskajos institūtos un mācību iestādēs.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) – Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) vides zinātnē,  vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

2)   studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) -  profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vides aizsardzības, vai tai radniecīgā dabas aizsardzības  vai inženierzinātņu nozarē) vides zinātnē vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” profesionālā bakalaura studiju programmas „Vides inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1.  par publikācijām no 01.09.2010.(jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2.  par dalību konferencēs no 01.09.2012.(jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru).

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS