Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Arhīvniecība
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr. hist. vad.pētn. viesprof. Aleksandrs Ivanovs

E-pasts: Aleksandrs.ivanovs@du.lv
Studiju programmas kods: 47322
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 31.12.2019
Licences termiņš: no 09.06.2005 līdz 31.12.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Profesionālais maģistra grāds arhīvniecībā un arhīvista kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārts valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Globālās komunikatīvās sistēmas un starpkultūru komunikācija, Paleogrāfija un diplomātika, Elektronisko dokumentu informācijas sistēmas, Latvijas varas, pārvaldes un tiesību vēsture u.c.

 

Teorētiskie pamatkursi veido padziļinātu priekšstatu par arhīvniecību kā zinātni, tās specifiku, vietu un lomu sabiedrības kultūras mantojuma, kā arī dažāda veida informācijas kopumā saglabāšanu, piemēram,

Arhīvzinātne, Arhīva darba menedžments, Dokumentu pārvaldība, Latvijas arhīvu vēsture u.c.

 

Profesionālās specializācijas kursi dod zināšanas un palīdz nostiprināt iemaņas atsevišķos arhīva darba virzienos, piemēram,

Arheogrāfija, Dokumentu sistematizācija, Arhīvpedagoģija, Datu bāzu veidošana, Profesionālā prakse u.c.

 

Brīvās izvēles kursi paplašina studējošo redzesloku, kā arī ļauj iedziļināties atsevišķu dokumentu grupu specifikā:

Vēstures, palīgdisciplīnas, Pašvaldību un administratīvās tiesības, Bankas un to dokumentācija, Vadības psiholoģija u.c.

 Absolventu iespējas

Nākotnē varēsi: studēt doktorantūrā; ieņemt amatus valsts institūcijās (ar iespēju iegūt arī valsts ierēdņa statusu), nevalstiskās organizacijās un uzņēmumos, kā arī sociālās atmiņas iestādēs: Latvijas Nacionālajā arhīvā, valsts institūciju un pašvaldību arhīvos, privātajos arhīvos, kā arī muzejos un bibliotēkās; ieņemt amatus, kas saistīti ar dokumentu pārvaldību valsts institūcijās, uzņēmumos vai citās organizācijās.» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības
  • Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4 gadu studiju programmu un vismaz 1 gada arhīva darba pieredze;

vai

  • Akadēmiskais bakalaura grāds vēsturē un vēstures bakalaura studijās apgūti arhīvniecības nozares teorētiskie kursi vismaz 8 KP un arhīva darba prakse vismaz 2 KP

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS