Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vides inženieris
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.chem., lektore Ērika Teirumnieka

E-pasts: Erika.Teirumnieka@ru.lv
Studiju programmas kods: 42526
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 07.03.2005 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs/diplomprojekts, nokārtots valsts eksāmens vides aizsardzībā
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā; Nepilna laika studijas: 1020 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas fundamentālajās zinātnēs un vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ekonomikas pamati, Darba tiesības, Darba aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika inženierzinātnēs, Fizika, Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, Organiskā un analītiskā ķīmija, Fizikālā un koloidālā ķīmija vides inženierzinātnēs, Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana, Vispārīgā ekoloģija, Vides aizsardzības pamati, Dabas resursi un dabas saimniecības tehnoloģijas u.c.

Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos vides inženieraizsardzības kursus. Nozīmīgākie studiju kursi:

Elektrotehnika un elektronikas pamati, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Vides inženierģeoloģija, Ūdens attīrīšana un ūdens saimniecības tehnoloģijas, Gaisa un gāzu attīrīšanas tehnika un tehnoloģijas, Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika, Vides aizsardzības objektu projektēšanas pamati, Plūsmu mehānika un hidraulika u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Ekoloģiskā kultūra, Globālās ekoloģiskās problēmas, Aizsargājamo dabas objektu ekoloģija, Cilvēka ekoloģija, Baltijas jūras hidroloģija, Klimatoloģija un meteoroloģija, Transporta ietekme uz vidi u.c.

 Absolventu iespējas
  • studēt augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programmā „Vides aizsardzība” vai kādā radniecīgā maģistra studiju programmā;
  • strādāt Vides ministrijas, Reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas pakļautībā esošajās struktūrā, pašvaldībās, konsultatīvajās struktūrās, gan valsts, gan privātos uzņēmumos. Darba vietas var būt reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides aģentūra, ūdensvada tīkla un kanalizācijas pārvaldes, vides veselības centri, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumi, minerālresuru un citu dabas resursu ieguve un pārstrāde, pārtikas produktu pārstrāde, enerģijas ražošana, būvdarbi, būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, vides kvalitāti ietekmējošie rūpniecības objekti, zinātniskās laboratorijas, inovatīvie centri, mācību iestādes.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

 

Uzņemšanas prasības
  1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar vides zinātnes vai radniecīgas inženierzinātnes jomu– 1,5 punkti.
  2. GA fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru);
  3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs fizikā, ķīmijā, godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS