Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:






















Reklāma




 
» RA īstenotās studiju programmas
Speciālā pedagoģija (mag.)
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.paed., lektore Mārīte Rozenfelde

E-pasts: Marite.Rozenfelde@inbox.lv
Studiju programmas kods: 47141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 28.06.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālā maģistra grāds speciālajā izglītībā un speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija vai skolotāja logopēda kvalifikācija vai surdopedagoga kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi

Pedagoģisko pētījumu un projektu izstrādes process un metodoloģija. Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā. Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās. Speciālās izglītības iestāžu darba organizācija un darba pamatprasības. Bērnu traucējumu diagnostika un korekcijas iespēju aspekti. Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā. Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā. Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos. Bērns ar dzirdes traucējumiem iekļaujošā izglītības procesā u.c.

 

Profesionālās specializācijas kursi

Kvalifikācija„ Speciālās izglītības skolotājs”

Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Smagu intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā.

 

Kvalifikācija  „ Skolotājs - logopēds”

Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā. Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā.

 

Kvalifikācija  „ Surdopedagogs”

Dzirdes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Dzirdes traucējumu korekcija surdopedagoga darbā

 

Brīvās izvēles kursi

Pedagoga personīgā un profesionālā efektivitāte. Veselības kultūra. Ekoloģija pedagoģijā u.c.

 

Prakse

Maģistra prakse -  6 KP     Kvalifikācijas prakse  -20 KP

 



Absolventu iespējas

strādāt vispārējās un speciālās izglītības iestādēs, attīstības, sociālajos  centros u.c. iestādēs  attīstības traucējumu korekcijas darbā



» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Bakalaura grāds pedagoģijā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā/ psiholoģija

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2.  apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju

3. apliecinošs dokuments par pedagoģiskā darba stāžu: 2-5 gadi – 0,75 punkti; vairāk kā 5 gadi – 1,25 punkti

4. absolvētas Rēzeknes Augstskolas studiju programmas: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs” , „Sociālais pedagogs”, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs” – 1,5 punkti

5. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos starptautisku vai valsts nozīmes projektu darbā speciālajā pedagoģijā – 1 punkts par 1 aktivitāti

6. izdevniecībā izdotu vai elektroniski publicēto mācību metodisko līdzekļu speciālajā pedagoģijā autoriem – 1 punkts par 1 izdevumu.




Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS