Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Sociotehnisko sistēmu modelēšana
Studiju programmas veids: Doktora studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesors Artis Teilāns

E-pasts: Artis.Teilans@ru.lv
Studiju programmas kods: 51482
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 05.01.2011 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Inženierzinātņu doktora grāds (Dr.sc.ing.)
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 144
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1950 gadā;


Programmas saturs
 • teorētiskie studiju kursi: 20 KP
  • zinātņu apakšnozares virziena speckursi (A): 7 KP
  • obligātie kursi (A): 10 KP
  • izvēles kursi (B): 3 KP
 • zinātniskais akadēmiskais darbs: 100 KP

Obligātie kursi:

Profesionālā svešvaloda. Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde

Zinātņu apakšnozares virziena speckursi:

Sociotehnisko sistēmu prasību inženierija.  Modelēšanas speckursi (atbilstoši pētījuma virzienam): Mākslīgais intelekts. Imitācijas modelēšanas tehnoloģija. Imitāciju modelēšana un uz aģentiem balstītas sistēmas. Ievads imitāciju modelēšanā. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves modeļi un metodes. Uz notikumiem balstīta imitāciju modelēšana un resursu pārvaldība. Loģistikas sistēmu imitāciju modelēšana. Risku modelēšanas, novērtēšanas un pārvaldības metodes. Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā.

Brīvās izvēles kursi:

Biznesa informācijas sistēmu modelēšana. Tūrisma sistēmas un reģionālā attīstība. Politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana. Sistēmas sociālajās teorijās. Loģistikas informācijas sistēmas un transporta organizācija.

 Absolventu iespējas

Doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot zinātniekus informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē un veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas, kā arī pētniecisko prasmju un pētījumu rezultātu pielietošanu šādās problēmu vidēs:

 • biznesa un tūrisma informācijas sistēmu modelēšana;
 • sistēmiskas reģionālās attīstības plānošana;
 • politiskās sistēmas un sabiedrības pārvaldības modelēšana;
 • loģistikas informācijas un transporta sistēmu modelēšana;
 • ražošanas procesu modelēšana;
 • e-apmācības sistēmu konstruēšana;
 • imitāciju modelēšanas tehnoloģijas pilnveidošana.


» Uzņemšanas prasības


Pārrunas par promocijas darba tēmu

Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS