Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Dizains (mag.)
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.paed., Mg.art., Mg.sc.ing., docente Aina Strode

E-pasts: aina.strode@ru.lv
Studiju programmas kods: 47214
Akreditācijas termiņš: no 17.07.2013 līdz 23.05.2019
Licences termiņš: no 17.07.2013
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds dizainā
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 1.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1350 gadā;


Programmas saturs

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības tendences 4 KP; Vides filosofiskie aspekti 2KP; Radošo industriju attīstība un metodoloģija. Zīmola izveide un autortiesības 3KP; Materiālu fizika un bionika 2KP

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi:

Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija. Datorprogrammas pētniecībā. Pētniecības praktikums 4 KP; Projektu plānošana un vadība 2 KP; Organizāciju komunikācija 2 KP
Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP)
Interjera dizains 12 KP
Grafiskais dizains12 KP
Modes dizains12 KP
Vides (ainavu) dizains12 KP

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi:

Ievads vides psiholoģijā 2 KP;
Izvēles kursi 1 KP:
Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas 1 KP;
Civilā aizsardzība 1KP* (Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju programmā)

Prakse:

Profesionālā prakse I 2KP
Profesionālā prakse II 4 KP

Maģistra darba/projekta izstrāde un aizstāvēšana 20 KP

 Absolventu iespējas
  • uzņēmējdarbība interjera dizaina, ainavu dizaina, modes dizaina vai grafiskā dizaina jomās, kā arī iespēja iekļauties esošajās ražotnēs un organizācijās kā speciālistiem, kas ir kompetenti gan mākslas un dizaina, gan organizācijas vadības un mārketinga jautājumos.
  • Turpinot studijas doktorantūrā, absolventi var izvēlēties pētnieka darbu pētnieciskajos institūtos, vai darbu augstākās izglītības iestādēs.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības:

Bakalaura akadēmiskā vai profesionālā izglītība ar mākslu, dizainu vai ražošanas tehnoloģiju saistītā jomā, ar studiju ilgumu ne mazāk kā 4 gadi pilna laika studijās.

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā valsts pārbaudījuma vērtējumu, vienāda vērtējuma gadījumā ņem vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

 

Papildus punkti:

1)  pamatstudiju valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2)  par dalību konferencēs ar referātu vai stenda ziņojumu (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti par 1 aktivitāti;

3) par publikācijām zinātniskajos izdevumos (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti par 1 publikāciju.
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS