Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas
Studiju programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.oec. docente Sandra Ežmale

E-pasts: Sandra.Ezmale@rsez.lv
Studiju programmas kods: 45481
Akreditācijas termiņš: no 17.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 17.07.2013 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: akadēmiskais maģistra grāds informācijas tehnoloģijā
Kvalifikācijas/grāda prasības: Sekmīgi apgūt maģistra studiju programma, sagatavot un publicēt vai iesniegt publicēšanai zinātnisko rakstu par maģistra darba tēmu, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu.
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 1.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1350 gadā;


Programmas saturs

A daļa – obligātie kursi

EKTS izstrādes tehnoloģijas, Mobilo aplikāciju izstrāde, Programminženierija: sistēmu projektēšana un biznesam kritiskas IS izveide, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība un inovāciju vadība, Finanšu vadība elektroniskajā komercijā, IT projektu vadība, Digitālais marketings, Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati, Zinātniski pētnieciskā metodoloģija, Profesionālā un organizāciju psiholoģija

 

B daļa  ‑ obligātie izvēles kursi

I izvēles bloks: Komercdarbības organizēšana, Ekonomikas teorija
II izvēles bloks: Datu apstrādes sistēmas, Programminženierija: sistēmu analīze, Informācijas sistēmu izstrāde

 

C daļa ‑  brīvās izvēles kursi

Civilā aizsardzība, Vides aizsardzība, Kvalitātes pārvaldība IT projektos, Komunikācija un sociālā mijiedarbība, Diskrētu notikumu sistēmu imitācijas modelēšana

 

„B” daļas studiju kursi tiek dalīti divos ierobežotās izvēles blokos: ekonomikas/ vadībzinātnes studiju kursi un informācijas tehnoloģijas studiju kursi.

  • Vadībzinātnes studiju kursus izvēlas studenti, kas bakalaura studiju programmā nav apguvuši ekonomikas un vadības zinātņu studiju kursus.
  • Informācijas tehnoloģiju studiju kursus izvēlas studenti, kas bakalaura studiju programmā nav apguvuši datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju.


Absolventu iespējas
  • Kļūt par augstākā un vidējā līmeņa vadītāju elektroniskās komercijas un informācijas sistēmu jomā valsts un privātajā sektorā.
  • Turpināt izglītību datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas zinātņu doktora studiju programmās un uzsākt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.


» Uzņemšanas prasības


Prasības iepriekšējai izglītībai:

1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) -  profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā vai darba stāžs vismaz 1 gadu, kas ir atzīts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.36 no 10.01.2012.) elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā, vai ekonomikā, vai vadībzinātnes, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) -  profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā)  elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs, vai informācijas tehnoloģijā,  ekonomikā vai sociālajās zinātnēs, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „E-komercija” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  par publikācijām elektroniskajā komercijā vai datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai ekonomikā vai vadībzinātnēs zinātniskajos izdevumos vai profesionālajos žurnālos (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0,5 punkti (par katru);

2)  par dalību ar referātu vai stenda ziņojumu konferencēs (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0,25 punkti (par katru).

3)  par elektroniskās komercijas speciālista 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (jāiesniedz kvalifikāciju pastiprinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS