Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.psych., lektore Rita Orska

E-pasts: Rita.Orska@ru.lv
Studiju programmas kods: 42762
Akreditācijas termiņš: no 05.06.2013 līdz 04.06.2019
Licences termiņš: no 27.08.2014 līdz 04.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: Sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1030 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi: sniedz vispārīgas zināšanas, ļauj apgūt profesijai galveno zinātņu nozaru pamatus, sagatavo profesionālo zināšanu un prasmju apgūšanai. Nozīmīgākie studiju kursi:

Vispārīgā psiholoģija , Socioloģija, Sociālā psiholoģija, Ētika un vērtības sociālajā darbā, Uzņēmējdarbības un vadības pamati utt.

Teorētiskie pamatkursi: sniedz teorētiskas zināšanas darbībai profesijā, piemēram

Politoloģija, Cilvēktiesības un Sociālā politika, Personības attīstības psiholoģija, Gerantoloģija, Organizāciju psiholoģija, Sociālā darba un  rehabilitācijas vēsture un attīstība,  Teorija un prakse par cilvēku ar invaliditāti socializāciju, Veselības psiholoģija, Adiktīvas uzvedības psiholoģija utt.

Profesionālās specializācijas kursi: sniedz iespēju apgūt profesionālās zināšanas un prasmes, ļauj sagatavoties profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Sociālā darba  tehnoloģijas un metodes, Antidiskriminācija un sociālais darbs, Sociālais darbs kopienā, Komandas darbs sociālajā darbā, Starpkultūru jautājumi sociālajā darbā, Krīžu prevence sociālajā darbā, Karitatīvais sociālais darbs, Dokumentu pārvaldība sociālajā darbā, Kvalitātes novērtēšanas metodoloģija sociālajā darbā, Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, Psihosociālā rehabilitācija, Profesionālā rehabilitācija utt.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Stresa vadīšana, Profesionālā  pašizglītība (pašizaugsme),  Bŗīvā laika  animācija, Psihosomatiskie traucējumi,  utt.

 Absolventu iespējas
  • studēt akadēmiskajā/profesionālajā sociālā darba un vadības maģistrantūrā;
  • strādāt  sociālā darba sfērā gan valsts, gan pašvaldību, gan privātajās sociālo pakalpojumu institūcijās;
  • veidot privāto uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu un sociālās aprūpes jomā.


» Uzņemšanas prasības


Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • latviešu valoda un literatūra;
  • svešvalodas;
  • matemātika;

 

  1. CE Latvijas un pasaules vēsturē – 1 punkts
  2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā, vēsturē  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS