Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Mehatronika
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., asoc.profesors Andris Martinovs

E-pasts: andris.martinovs@ru.lv
Studiju programmas kods: 42521
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 16.05.2007 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds mehatronikā un inženiera kvalifikācija mehatronikā
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts inženierprojekts
Programmas apjoms (kredītpunkti): 180
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Projektu vadība, Personāla vadība, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Inovāciju vadība, Patentzinības, Saskarsmes psiholoģija, Darba aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Materiālzinības, Tehniskā grafika, Programmēšanas valodas, Datorprogrammas inženiermehānikā, Datoru arhitektūra, Metroloģijas pamati   u.c.

Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos kursus mehatronikā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Mehānika I, II, III, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Detaļu precizitāte un standartizācija, Bionika, Precīzās mehānikas elementi;  

Elektrotehnika,  Elektronika, Energoelektronika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa,Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas;  

CAD/CAM tehnoloģijas, Metālapstrādes tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Kokapstrādes tehnoloģijas, Plastmasu apstrādes tehnoloģijas;  Automātiskā vadība un regulēšana, Robotu tehnika, Automātikas sensoru sistēmas, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana; 

Mikroprocesoru tehnika; 

Datorvadības sistēmas, Robotu vadības sistēmas;

Datorvadības sistēmu projektēšana u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram:

Datorprogrammas inženierzinātnēs, Padziļināts svešvalodas kurss, Darba tiesības, Grāmatvedības pamati  u.c.

 Absolventu iespējas
 • studēt maģistra studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā maģistra studiju programmā;
 • strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus, kuru ražošanā tiek lietotas mehatroniskās iekārtas;
 • strādāt par mehatronisko iekārtu apkalpotāju, personāla vadītāju vai projektu vadītāju metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas;
 • dibināt savu uzņēmumu, kurš ražošanas procesā balstīsies uz mehatronisko iekārtu izmantošanu.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

 • matemātika;
 • svešvalodas;
 • latviešu valoda un literatūra

 

Uzņemšanas prasības
 1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru);
 2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
 3. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
 4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar mehāniku, elektroniku, informācijas tehnoloģiju, datorzinātni vai radniecīgu inženierzinātnes jomu – 1,5 punkti.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS