Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība"
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

E-pasts: Irena.Silinevica@ru.lv
Studiju programmas kods: 42345
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 23.09.2003 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: bakalaura profesionālais grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi; Nepilna laika studijas: 5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā; Nepilna laika studijas: 960 gadā


Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi - A daļa:

Civilā aizsardzība, Informātika, Ekonomikas mācību vēsture, Lietvedība, Darba aizsardzība, Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Sports, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika I; II, Grāmatvedības teorija, Makroekonomika, Darba un komerctiesības, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses

 

Profesionālās specializācijas kursi- B daļa:

Psiholoģija, Ekskursiju vadīšanas metodika, Pasākumu vadība, Socioloģija, Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība, Finansu grāmatvedība, Studiju darbs makroekonomikā,mikroekonomikā, Vides ekonomika, Vispārējās kvalitātes vadība, Pakalpojumu uzņēmējdarbība, Viesnīcu darba organizācija un vadība, Studiju darbs uzņēmējdarbībā, tirgzinībā, Tūrisma analīze, Tūrisma uzņēmējdarbība, Uzņēmējdarbības analīze, Biznesa ētika, Ekonomiskā ģeogrāfija, Personālvadība, Starptautiskās tiesības, Tūrisma tiesības, Studiju darbs uzņēmējdarbības vadībā, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs

 

Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei.Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • strādāt pakalpojumu sfērās, t.sk., tirdzniecības, finanšu, sabiedrisko pakalpojumu, ražošanas pakalpojumu, transporta pakalpojumu jomā u.c.;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS