Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

E-pasts: Irena.Silinevica@ru.lv
Studiju programmas kods: 42345
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 23.09.2003 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots valsts eksāmens, aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi:

Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu val./Vācu val.), Darba aizsardzība, Civilā aizsardzība, Lietvedība, Eiropas ekonomiskā integrācija, Psiholoģija, Sports, Darba un komerctiesība.

Nozares teorētiskie pamatkursi:

Ievads uzņēmējdarbībā, Informātika, Statistika I, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Reģionālā ekonomika, Zinātniskā darba pamati, Makroekonomika, Statistika II, Tirgzinība, Vadības teorija, Uzņēmējdarbības finanses, Personālvadība.

Nozares profesionālās specializācijas kursi:

Socioloģija, Vides ekonomika, Grāmatvedības teorija, Finansu grāmatvedība, Projektu vadīšana, Uzņēmējdarbības analīze, Prečzinība, Biznesa ētika, Cenu politika uzņēmumā, Vadības psiholoģija, Uzņēmējdarbības plānošana, Mārketinga pētījumi, Patērētāju uzvedība, Loģistika, Mārketinga komunikācijas, Pakalpojumu mārketinga vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Starptautiskais mārketings, Pakalpojumu mārketinga vadība, Mārketinga plānošana, Studiju darbi, Profesionālā prakse, Valsts eksāmens, Diplomdarbs.

 

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās;
  • vadīt mārketinga sektoru mazajos un vidējos uzņēmumos;
  • piedalīties Eiropas Savienības un valsts finansētu projektu izstrādēs, projektu komandā, vadīšanā.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra;

 

Uzņemšanas prasības
  1. CE otrajā svešvalodā – 1 punkts;
  2. Valsts olimpiāžu matemātikā vai svešvalodā  1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Līdzdalība programmā „Esi līderis” (sertifikāts) – 1 punkts.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS