Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Doktora studiju programmas
Doktorantu pētniecības tēmas
Aizstāvētie promocijas darbi
Promocijas darbu kopsavilkums

Doktorantūra
Doktora studiju programmas
Normatīvie dokumenti

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Aizstāvētie promocijas darbi
Studiju programma "Pedagogija"

Vārds, uzvārds

 

Studijas RA doktorantūrā

 

Zinātniskais vadītājs, konsultants

 

Promocijas darba nosaukums

 

Zinātnes nozare,

apakšnozare

 

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Inamora Zaiceva 2008 - 2012 Asoc.prof., Dr.psych. Larisa Brokāne,
Dr.paed. Rasma Vīgante
Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem Pedagoģija, Nozaru pedagoģija 2013

Svetlana Ušča

2008 - 2012

Dr.paed. Velta Ļubkina,

Dr.paed. Rasma Vīgante

Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpalīgskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Ilga Prudņikova

2008 - 2012

Dr.paed. Emīlija Černova

Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā

Pedagoģija, Nozaru (speciālā) pedagoģija

2012

Spodra Austruma

2008 - 2012

Dr.phil. Valdis Tēraudkalns,

Dr.paed. Rudīte Andersone

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā

Pedagoģija, Skolas pedagoģija

2012

Ženija  Truskovska 2008 -2013 Prof., Dr.paed. Velta Ļubkina Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

2013
Jānis Poplavskis 2009-2013 Asoc.prof. Dr.paed. Jānis Dzerviniks Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē

Pedagoģija, skolas pedagoģija

2013

 

Studiju programma "Vides inženierzinātne "

Vārds, uzvārds

 

Studijas RA doktorantūrā

 

Zinātniskais vadītājs, konsultants

 

Promocijas darba nosaukums

 

Zinātnes nozare,

apakšnozare

 

Promocijas darba aizstāvēšanas gads

Edgars Čubars 2008 - 2011 Prof. Dr.habil.geol.
Gotfrīds Noviks
Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums Vides zinātne, Vides inženierzinātne 2014

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS