Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs

Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Darbības virzieni
 • Lietišķo un fundamentālo pētījumu veikšana.
 • Inovāciju integrēšana zināšanu sabiedrības veidošanā un tehnoloģiju pārnese, nodrošinot zinātnes un prakses saikni.
 • Reģiona zinātniskā potenciāla mērķtiecīga izmantošana, atjaunošana un zinātnes rezultātu popularizēšana.
 • Mūžizglītības kvalitātes veicināšana zināšanu sabiedrībā.
 • Zinātniskās un pētnieciskās infrastruktūras modernizācija.

 

Pētniecības virzieni
 • Pedagoģijas tehnoloģijas: socializācijas un profesionālās rehabilitācijas pētījumi, socializācijas vispārējās teorijas, uzvedības modeļi, sociālās normas, vērtības, patērētājkultūra, uzņēmējdarbības prasmes un informācijas tehnoloģijas socializēšanās procesā u.c.
 • Speciālā pedagoģija: bērnu ar speciālām vajadzībām, cilvēku ar invaliditāti socializācijas un resocializācijas problēmas un to risinājumi, specializēto tehnoloģiju izpēte un ieviešana u.c.;
 • Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģijas: sociālā riska ģimeņu atbalsta tehnoloģijas, iedzīvotāju krīzes un psihosociālās problēmas, aktīvās novecošanās un sabiedrības veselības problēmu izpēte un risinājumu ieviešana u.c.

 

PSPI stratēģiskais mērķis:

Aattīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot tehnoloģisko izcilību (zinātniski pamatotu teorētisko, praktisko un informatīvo bāzi u.c.) un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas problēmu mazināšanai personības (it sevišķi cilvēkiem ar īpašām un speciālām vajadzībām) sociālās drošības un integrēšanās, cilvēkdrošības un vardarbības profilakses jomās, veicot starpdisciplinārus pētījumus un veicinot indivīda un sabiedrības drošību (pamatojoties uz MK noteikto prioritāro zinātnisko virzienu Nr.5 „Sociālā ietekme”).

 

Uzdevumi:

1. attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti:

 • nodrošinot zinātniskajam personālam kvalifikācijas pilnveidi, stažēšanos un dalību valstiski nozīmīgu projektu īstenošanā Latvijā vai/un ārzemēs, veicinot svešvalodu prasmju pilnveidi un izaugsmes iespējas;
 • veicinot doktora grāda iegūšanu esošajiem PSPI zinātniskajiem darbiniekiem;
 • pētījumu veikšanā piesaistot jaunus nozares speciālistus, paplašinot viņu pieredzi un veicinot iesaisti un konkurētspēju darba tirgū;
 • iesaistot institūta darbībā jaunus zinātņu doktorus no Latvijas un ārvalstīm;

2. nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas un cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēkiem ar īpašām un speciālām vajadzībām) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā:

 • veicot starpdisciplinārus pētījumus un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, cilvēkdrošības jomā: IZGLĪTĪBA/ PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJA (5. Humanitārās un sociālās zinātnes; 5.2. sociālās zinātnes; 5.22. Pedagoģija) - RESOCIALIZĀCIJA/ (3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes; 3.15. Medicīnas bāzes zinātnes- Sabiedrības veselība; rehabilitācija)  - PEDAGOĢIJAS TEHNOLOĢIJAS/ SOCIĀLĀS  un REHABILITĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS un INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS (2. inženierzinātnes un datorzinātnes; 2.1 datorzinātne; 2.11. informācijas tehnoloģijas), turpinot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām.
 • veicināt inovāciju pārnesi, turpinot publicēt divus starptautiski recenzētus ikgadējos PSPI zinātniskos izdevumus, kuriem piešķirts Starptautiskais seriālizdevumu standartnumurs ISSN;
 • sadarbībā ar LZA un citām Latvijas un ārvalstu universitātēm ņemt dalību citu starptautiski recenzētu izdevumu zinātniskajās redkolēģijās un publicēt pētījumu rezultātus starptautiski citējamos izdevumos;
 • organizējot ikgadējo starptautisko zinātnisko konferenci ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”;
 • sadarbībā ar ASV DHF turpinot zinātniski praktisko konferenču PSBH organizēšanu;
 • iesaistoties Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīklā (ESPON) .

3. Sadarbībā ar LU, DU un ārvalstu universitātēm realizēt doktora studiju programmu „Pedagoģija”:

 • sagatavot studiju programmu un veikt tā starptautisko akreditāciju, uzsvaru liekot uz bilingvālo pieeju un trim padziļinātajiem pētījumu virzieniem: speciālā izglītība; vispārējā izglītība un profesionālā izglītība; pašiem sagatavojot jaunos zinātņu doktorus un iesaistot doktorantus PSPI darbībā, pētniecībā un projektos jau studiju laikā;
 • veicinot Latvijas Zinātņu padomē ekspertu apstiprināšanu no PSPI zinātniskā personāla vidus,
 • izveidot promocijas padomi doktora studiju programmas „Pedagoģija” realizēšanai;
 • veicināt mērķstipendiju piesaistīšanu un studējošo materiālo stimulēšanu par sasniegumiem studijās, zinātnē.

4. Nodrošināt zinātniskās programmas ilgtspējīgu attīstību un veidot saikni starp zinātni, praksi un sabiedrību Latgales reģionā:

 • nodrošinot zinātniski pamatotu teorētisko, praktisko un informatīvo bāzi u.c., iekļaujoties zinātniskajos pētījumos ES līmenī un piesaistot ES u.c. finansējumu bāzes attīstīšanai;
 • izveidojot divas reģionālās profesionālās asociācijas „Latgales reģiona sociālo pedagogu un sociālo rehabilitētāju asociācija; „ Latgales reģiona speciālo pedagogu asociācija”, to vadībā iesaistot jaunos zinātniskos darbiniekus un nodrošinot tiem darba vietas;
 • nodrošinot darbības rezultātu pieejamību saiknes veidošanā starp zinātni un praksi PSPI mājas lapā izveidotajās 4 datu bāzēs: Zinātnisko rakstu (ISSN) datu bāze; Žurnālā (ISSN) publicēto rakstu datu bāze; Konferences materiālu krājumā (ISSN) publicēto rakstu kopsavilkumu datu bāze; Datu bāze publicētajām monogrāfijām

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS