Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Personāls
Inženierzinātnes
CV

Vārds, uzvārds

Zinātnis-kais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Anna Mežaka  Dr. biol. Vadošā pētniece Bioloģija; Ekoloģija anna.mezaka@ru.lv

Pēteris Grabusts

Dr.sc.ing.

Vadošais pētnieks

Datorzinātne, datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Peteris.Grabusts@ru.lv

 

Ļubomirs Lazovs

(Lyubomir Lazov)

PhD Vadošais pētnieks Elektrotehnika (elektriskās tehnoloģijas un automātika)

lyubomir.lazovs@ru.lv

Ziedonis Miklašēvičs
 

Dr.sc.ing.

Vadošais pētnieks

Mežzinātne, meža darbi un tehnika

Ziedonis.Miklasevics@ru.lv

Gotfrīds Noviks

Dr. habil. geol.

Vadošais pētnieks

Vides zinātne, vides inženierzinātne

Gotfrids.Noviks@ru.lv

 

Edgars Čubars Dr. sc. ing. Vadošais pētnieks Inženierzinātne edgars.cubars@inbox.lv
 

Pēteris Vucenlazdāns

Dr.paed.

Vadošais pētnieks

Pedagoģija, skolas pedagoģija

vpics@inbox.lv

 

 

Humanitārās zinātnes
CV

Vārds, uzvārds

Zinātnis-kais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

 

Zane Cekula

Dr.geogr.

Vadošā pētniece

Ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

zane.cekula@lgia.gov.lv

 

Ingars Gusāns

Dr.philol.

Vadošais pētnieks

Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

Ingars.Gusans@ru.lv

 

Deniss Hanovs

Dr.art.

Vadošais pētnieks

Mākslas zinātne, kultūras teorija

hanovs@inbox.lv

 

Aleksandrs Ivanovs

Dr. hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture, historiogrāfija un vēstures palīgzinātnes

aleksandrs.ivanovs@du.lv

 

Angelika Juško – Štekele

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Folkloristika, latviešu fokloristika

angelika@ru.lv

Antra Kļavinska

Mg.philol.

Pētniece

Valodniecība, baltu valodniecība

antraklavinska@inbox.lv

 

 

Karīne Laganovska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture

karine.laganovska@ru.lv

 

Sanita Lazdiņa

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Valodniecība, lietišķā valodniecība

sanita.lazdina@ru.lv

 

Vladislavs Malahovskis

Dr.hist.

Vadošais pētnieks

Vēsture, Latvijas vēsture

vladism@inbox.lv

 

Sandra Murinska

Mg.philol.

Zinātniskā asistente

Komunikāciju zinātne, komunikācijas teorija

Sandra.Murinska@inbox.lv

Solvita Pošeiko

Mg.philol.

Zinātniskā asistente

Valodniecība, vispārīgā valodniecība

savlux20@inbox.lv

 

Sandra Ratniece

Dr.philol.

Pētniece

Literatūrzinātne, literatūras teorija

sandra_rat@inbox.lv

 

Olga Senkāne

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Literatūrzinātne, salīdzināmā literatūrzinātne

olga.senkane@ru.lv

 

Ilga Šuplinska

Dr.philol.

Vadošā pētniece

Literatūrzinātne, latviešu literatūras vēsture

ilga13@inbox.lv

 

Sandra Ūdre

Mg.philol.

Zinātniskā asistente

Valodniecība,salīdzināmā un sastatāmā valodniecība

sandraiudrei@inbox.lv

 

  Piotr Zazula PhD Vadošais pētnieks Literatūrzinātne, cittautu literatūras vēsture piotr.zazula@op.pl

 

Sociālās zinātnes
CV

Vārds, uzvārds

Zinātnis-kais grāds

Ieņemamais amats

Zinātnes nozare, apakšnozare

Elektroniskais pasts

Sandra Ežmale

Dr.oec.

Vadošā pētniece

Ekonomika, reģionālā ekonomika

sandra.ezmale@rsez.lv

Inta Kotāne

Mg.oec.

Pētniece

Vadībzinātne, uzņēmējdarbības vadība

inta@ru.lv

 

Lienīte Litavniece

Dr.oec.

Vadošā pētniece

Ekonomika, reģionālā ekonomika

litavniece@inbox.lv

 

Iveta Mietule

Dr.oec.

Vadošā pētniece

Ekonomika, grāmatvedība un uzskaites teorija

mietule@inbox.lv

Irēna Silineviča

Dr.sc.ing.

Vadošā pētniece

Ekonomika, reģionālā ekonomika

Irena.Silineviča@ru.lv

Oļegs Užga – Rebrovs

Dr.sc.ing.

Vadošais pētnieks

Informācijas tehnoloģijas nozare, sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozare

rebrovs@tvnet.lv

Anda Zvaigzne

Dr.oec.

Vadošā pētniece

Ekonomika, agrārā ekonomika

andazvaigzne@inbox.lv

 

  Renāte Lukjanska Dr.oec. Vadošā pētniece   renate.lukjanska@zinis.lv

 

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija
CV

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

 

Marina Marčenoka

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, jaunā zinātniece

Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanas nosacījums

marina-mar4enoka@inbox.lv

 

Aina Strode

Dr.paed., LZP eksperte

pētniece, jaunā zinātniece

Pedagoģijas tehnoloģijas dizaina programmās

 

Aina.Strode@ru.lv

 

Inta Rimšāne

Dr.sc.administr.

pētniece, jaunā zinātniece

Izglītības vadības pētījumi

 

rimsane@yahoo.com

 

Līga Danilāne

Mg. soc.sc., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece

Patērtētāja kultūras pētījumi

 Liga.Danilane@ru.lv

 

Speciālās pedagoģijas laboratorija
CV

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

 

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

Pētniece, jaunā zinātniece

Speciālā pedagoģija, Montesori pedagoģija

ilga2@inbox.lv

 

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece, Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja

Atbalsta sistēma bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas procesā vispārējās izglītības iestādē

 

Marite.Rozenfelde@inbox.lv

 

 

Svetlana Ušča

Dr.paed.

pētniece, jaunā zinātniece

Komunikatīvās kompetences attīstība, sociālā rehabilitācija

 svetlanausca@inbox.lv

  

 

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija
 

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

 

Larisa Brokāne

Dr.soc. psyhol., LZP eksperte

vadošā pētniece, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītāja,

jaunā zinātniece

Sociālās rehabilitācijas tehnoloģijas

 

Larisa.Brokane@llu.lv

 

Velta Ļubkina

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, PSPI direktore

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas Profesionālā izglītība- ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sadarbībā ar sociālajiem partneriem

 

velta@ru.lv

 

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

pētnieks, jaunais zinātnieks

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas un

fiziskās aktivitātes dažānos vecumposmos

 

aivars.kaupuzs@inbox.lv

 

 

Ženija Truskovska

Dr.paed.

pētnieks

Pedagoģija, sociālā pedagoģija

zenija_truskovska@inbox.lv

 

Ēriks Kalvāns

Dr.psych.

pētnieks

Psiholoģija, sociālā psiholoģija

yello@inbox.lv

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS